I. Identifikačné a kontaktné údaje

Kontaktná adresa centra pre deti a rodiny ReSocia, n.o

Petrovce 2, 072 62 Petrovce

Tel. kontakt: 056 / 6593 100

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

http//www.resocia.sk

 

V Centre pre deti a rodiny ReSocia, n.o (ďalej len „RC“ alebo „centrum“ ) sú resocializačné opatrenia podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon SPOSK“) nepretržite realizované od prvej akreditácie v r. 2007. Od tejto doby ReSocia, n.o. svojou činnosťou prispieva k riešeniu dlhotrvajúceho problému látkovej a nelátkovej závislosti najmä v Košickom a Prešovskom regióne. Pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti v dôsledku svojej závislosti, po preliečení, plnohodnotne sa vrátiť späť do spoločenského života. Veľké percento pozitívnych príkladov sú motiváciou pre túto prácu. Činnosti na výkon opatrení podľa zákona SPOSK v rámci RC smerujú k úplnej samostatnosti, svojpomoci a predovšetkým opätovnému získavaniu pracovných návykov a zručností. V súlade s § 57 novely zákona SPOSK platnou od r. 2018 centrum vykonáva opatrenia podľa Resocializačného programu (ďalej len „RP“) vypracovaného podľa § 2 Vyhlášky MPSVR SR z marca 2018, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SPOSK.

Miesto vykonávania resocializačného programu Centra pre deti a rodiny ReSocia, n.o.:

1. Resocializačné stredisko (ďalej iba „RS“) Petrovce 2, 072 62 pošta Koromľa, okr. Sobrance, Košický kraj

 • Tel. kontakt: 056 / 6593 100
 • Počet miest pre vykonávanie RP: dve skupiny po 15 t.j. spolu 30

2. RS Repejov 19, 067 04 Repejov, pošta Oľka, Prešovský kraj

 • Tel. kontakt: : 0907 611 098, 0911 384 745
 • Počet miest na vykonávanie RP: 15

3. RS Rozhanovce, SNP 2, 044 42 Rozhanovce, Košický kraj

 • Tel. kontakt: 055 / 7287 994
 • Počet miest pre vykonávanie RP: 15

4. RS Ťahanovce, Na Sihoti 20, 040 13 Ťahanovce, Košický kraj

 • Tel. kontakt: 0917 222 925
 • Počet miest na vykonávanie RP: 10

5. RS Rožňava, Námestie l. mája 1, 048 01 Rožňava, Košický kraj

 • Tel. kontakt: 058 / 4431 910, 0904 298 763
 • Počet miest na vykonávanie RP: 10

Spolu je v Centre ReSocia, n.o. k dispozícii 80 miest pre fyzické osoby („FO“), na zapojenie sa do resocializačného programu.

 

II. Cieľová skupina

1. V RS Petrovce, Repejov, Rozhanovce, Rožňava, tvoria cieľovú skupinu, v súlade § 57 ods. 1 písm. a) zákona o SPOaSK plnoleté FO v preddôchodkovom veku (19 – 62 r.) bez ohľadu na rasu, vierovyznanie, názory či presvedčenie, ktoré absolvovali pred nástupom do RP dlhodobú liečbu z látkovej a nelátkovej závislosti (najmä závislosti na alkohole, iných psychoaktívnych látkach a patologickom hráčstve). 

V RS Rožňava bude RP orientovaný na mužov, v ostatných RS sú prijímané FO bez ohľadu na pohlavie. Zriadením a prevádzkovaním RS v Rožňave sa zaplní medzera v pokrytí územia SR, keďže od Košíc po Zvolen nie je zariadenie, ktoré sa venuje FO po ukončení liečenia z drogovej závislosti. Zároveň sa využije výhodná poloha RS, keďže v blízkom okolí sú zdravotnícke zariadenia špecializované na liečbu drogovej závislosti FO z celej SR - Psychiatrická liečebňa Plešivec a Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora. 

Do resocializačného programu sú FO zaradené:

a) na základe odporúčania lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria,

b) odporúčania Orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately („OSPOSK“) úradu práce sociálnych vecí a rodiny („ÚPSVaR“) podľa miesta trvalého bydliska FO,

c) na základe § 57 ods. 6) FO aj bez odporúčania ÚPSVaR ako samoplatcovia,

d) prednostne FO, ktoré prichádzajú do centra po preliečení dobrovoľne,

e) FO, ktoré uzatvorili písomnú dohodu (zmluvu) s Centrom ReSocia, n.o. o zaradení do RP a súhlasia s miestom realizácie RP ako aj úhradou za pobyt v RS.

 

2. V RS Ťahanovce sú cieľovou skupinou fyzické osoby, ktoré úspešne absolvovali prvé tri fázy resocializačného programu v niektorom inom resocializačnom stredisku Centra ReSocia, n.o. a spĺňajú podmienky IV. fázy.

 

III. Podmienky prijatia do RP

1. RS Petrovce, Repejov, Rozhanovce, Rožňava:

a) absolvovaná detoxikačná liečba (najmenej 3 – 4 týždne), 

b) odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria,

c) odporúčanie OSPOaSK ÚPSVaR podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa (neplatí pre samoplatcov),

d) vstup do RS bez prítomnosti psychoaktívnych/návykových látok ako aj bez prebiehajúcich rozvinutých abstinenčných príznakoch tesne po odňatí látky,

e) platné osobné doklady, 

f) potvrdenie o bezinfekčnosti (ak neprichádza priamo zo zdravotníckeho zariadenia) ,

g) v prípade duálnych diagnóz v stabilizovanom stave (nastavená farmakoterapia, absolvované preliečenie),

h) písomný súhlas s dohodou o podmienkach realizácie individuálneho resocializačného plánu (ďalej IRP“) a s výškou a spôsobom úhrady za vykonávanie RP v centre.

2. RS Ťahanovce:

a) úspešné ukončenie tretej fázy resocializačného programu v niektorom inom resocializačnom stredisku centra ReSocia, n.o.,

b) odporúčanie odborného personálu na prechod do 4. fázy s presunom FO,

c) dohoda termínu nástupu FO do strediska Ťahanovce.

Zaradenie do resocializačného programu je dobrovoľné, každý klient môže, na základe vlastného rozhodnutia, z neho vystúpiť a odísť z RS centra. 

 

IV. Dôvody vylučujúce vykonávanie RP

Kontraindikáciou pre realizáciu RP sú nasledovné diagnózy (v prípade, ak nie sú ochorenia zvládnuté medikamentóznou liečbou):

 • organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00 - F09);
 • schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20 - F29) – najmä paranoidná schizofrénia - ak bola u osoby primárnou diagnózou a závislosť sa u nej rozvinula sekundárne;
 • depresívne epizódy (F32) – najmä epizóda stredne ťažkej depresie (F32.1), epizóda ťažkej/hlbokej/ depresie bez psychotických príznakov a so psychotickými príznakmi (F32.2 a F32.3);
 • v anamnéze osoby vyskytujúce sa opakované suicidálne pokusy (z rôznych príčin);
 • emočne nestabilná osobnosť (F60.3) – agresívna osobnosť/porucha impulzívneho typu;
 • F63.2 - patologické kradnutie/kleptománia;
 • F65 - poruchy voľby sexuálneho objektu (napr. fetišizmus, exhibicionizmus, pedofília atď.) - duševná zaostalosť – mentálna retardácia (stredná až hlboká: F 71-79);
 • neliečené infekčné choroby; neliečené pohlavné choroby (sexuálne prenosné ochorenia); - fyzické obmedzenia – imobilita; poruchy zmyslovej sústavy – napr. úplná hluchota, slepota;
 • zbavenie svojprávnosti alebo spôsobilosti na právne úkony (netýka sa čiastočného napr. pre preberanie a narábanie s finančnými prostriedkami),
 • centrum ReSocia, n.o. nemá vytvorené podmienky pre tehotnú ženu a rodiča s maloletým dieťaťom, preto takéto FO neprijíma,
 • do RP nemôže byť prijatá FO, ktorá je zbavená svojprávnosti a nesúhlasí so zahájením RP, (nestačí žiadosť opatrovníka).

 

V. Materiálne podmienky a vybavenie jednotlivých resocializačných stredísk centra

RS Petrovce

sídli v 2-ojpodlažnej budove bývalej materskej školy a bývalého sídla obecného úradu. Kapacita je 30 miest. Budova je rozdelená na ženskú a mužskú časť so samostatnými vstupmi a samostatnými sociálnymi/hygienickými zariadeniami (t.j. WC, sprchy). 

Pre 2 skupiny je v budove vyčlenených 8 izieb (troj a štvorlôžkové) nasledovne:

I. skupina: 3 štvorposteľové izby pre mužov a jedna trojposteľová pre ženy v ženskej časti,

II. skupina: 3 štvorposteľové izby pre mužov, jedna trojposteľová v ženskej časti pre ženy. V budove na prízemí – v mužskej časti sú 3 pracovne (1 pre vedenie, 2 pre sociálnych pracovníkov a ďalších zamestnancov). Jedáleň je spoločná pre obe skupiny a je zároveň dočasne aj spoločenskou miestnosťou, spoločná je kuchyňa, komora na suché potraviny, práčka, hygienické zariadenia zvlášť pre mužov, zvlášť pre personál. Na ženskom oddelení sú 2 trojlôžkové izby, 1 pracovňa (spoločná pre odborného garanta a psychológov). Sú tu hygienické zariadenia pre ženy a personál. Na prízemí ženského oddelenia je kotolňa (drevo) a pivničné priestory. Vstup do všetkých miestností je samostatný, žiadne miestnosti nie sú prechodová, čím je zabezpečené súkromie a diskrétne prostredie. Obvyklá vybavenosť izieb: postele, skrine (ktoré si môžu zabezpečiť visiacim zámkom), nočné stolíky/komody, poličky na stene, stôl, stoličky. Klienti si môžu doplniť vybavenosť izieb v závislosti od ich aktuálnych potrieb a možností (ak to nebráni napĺňaniu ich cieľov a úloh v rámci RP) – napr. TV, rádio atď. Izby si môžu „zútulniť“ – obrazmi, plagátmi, kobercami, kvetmi atď. – aby sa cítili bezpečne a príjemne (po súhlase spolubývajúcich). Rešpektuje sa súkromie klientov, preto do izieb klientov sa vchádza na zaklopanie a vyzvanie. Klientom sa vyká, oslovujú sa pani/pán plus priezvisko príp. vlastné meno, ak si to klient vyžaduje. Pri vstupe do sprchy sa na dvere dáva tabuľka s nápisom: „Obsadené/nevstupovať“. Pre návštevy klientov (po jej ohlásení), je určená pracovňa na ženskej časti, príp. ktorákoľvek iná pracovňa, ktorá je v aktuálnom čase dostupná. Pri individuálnych rozhovoroch je taktiež zabezpečené súkromie tým, že na dvere kancelárií sa vyvesí nápis „Prosím, nerušiť!“.

Z hľadiska bezpečnosti a udržania stabilizovaného stavu klientov v rámci diagnóz, aby bolo možné, v prípade potreby, podať prvú pomoc (napr. pri suicidálnych pokusoch, epileptických záchvatoch atď.) sa izby ani hygienické zariadenia nezamykajú. V prípade priepustky všetkých klientov z izby, môžu požiadať o jej uzamknutie.

V areály RS je priestor na relax – sedenie, ohnisko, záhrada na zeleninu, kvetinová záhrada, ovocné stromy a priestory pre dielne, ktoré ponúkajú možnosť zvyšovať svoje manuálne zručnosti a tvorivý potenciál pri rozličných činnostiach, napríklad práca s drevom, oprava pracovných nástrojov, či výroba darčekových predmetov, dekorácií, jednoduchých kusov nábytku, ktorými si môžu skrášľovať svoje prostredie. Farma je cca 150m od RS. 

RS Repejov

je prevádzkované v dvojposchodovej budove bývalej málo triednej základnej školy. V suteréne je kotolňa na tuhé palivo. Na prípravu TUV slúžia dva kombinované 120 l bojlery. Na prízemí strediska sa nachádza jedáleň/spoločenská miestnosť, miestnosť na prípravu stravy a sklad potravín, oddychová miestnosť, pracovňa psychológa a 1 trojlôžková izba, 2 hygienické zariadenia a dve kúpeľne. Na poschodí je pre klientov 6 dvojlôžkových izieb, 3x hygienické zariadenia, ktoré sú vyčlenené zvlášť pre mužov, pre ženy a pre personál a 2x sprchovací kút zvlášť pre ženy a mužov. WC a kúpeľne sú oddelené. V tejto časti je aj pracovňa pre vedenie a službukonajúcich. Vstup do všetkých miestností je samostatný, žiadna miestnosť nie je prechodová, so spoločným vstupom. Štandardnou vybavenosťou izieb, okrem postelí, sú skrine s úložnými priestormi (ktoré je možné zabezpečiť si, po dohode so sociálnym pracovníkom, zámkom), nočné stolíky, poličky, stoly a stoličky. Zútulnenie izieb (v podobe reprodukcií, vlastných výtvorov, kvetov, ako aj TV, rádia a pod.) je možné po dohode so spolubývajúcimi. Izby a kúpeľne sa štandardne pre bezpečnosť a podanie prvej pomoci nezamykajú. V prípade priepustky klienti o zamknutie izby môžu požiadať. Intimita klientov pri osobnej hygiene je zabezpečená pomocou tabuliek s označením „obsadené“. Podobným spôsobom je zabezpečené súkromie pri individuálnych a skupinových stretnutiach. V prípade návštevy klientom slúži na tieto účely kancelária psychológa, kde je taktiež zabezpečené súkromie. 

Exteriér tvorí veľký dvor so záhradou a prenajatý priestor pre chov ošípaných, sliepok, zajacov, oviec resp. kôz. V rámci pracovných aktivít klienti sami obhospodarujú okolie strediska (upravujú priestory na relaxáciu, kosia trávnik, vysádzajú kvety). 

RS Rozhanovce

je situované na okraji obce v prenajatých priestoroch bývalého internátu v areáli Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Budova je jednopodlažná (možný bezbariérový vstup). Kapacita je 15 miest z toho sú 3 miesta pre ženy v jednej izbe. Pre mužov sú k dispozícii 1 štvorposteľová, 1 troj- , 2 dvoj- a 1 jednoposteľová izby. Každá izba má samostatný vstup. K lôžku prislúcha úložný priestor na ošatenie, osobné veci a hygienické potreby. Do izby, po vzájomnej dohode klientov, je možné dať TV a zútulniť si osobný priestor. K dispozícii sú oddelené mužské a ženské uzamykateľné sprchovacie kúty, umývadlá a toalety, práčovňa a vybavená kuchyňa ako miesto na prípravu stravy. Stredisko disponuje jedálňou a spoločenskou miestnosťou s počítačom, knižnicou, rádiom a televíziou. V spoločenskej miestnosti sa realizujú aj stretnutia skupiny a klient tu môže prijímať návštevy, pričom je zachované súkromie počas stretnutia. 

K resocializačnému stredisku prináleží aj bezprostredný okolitý priestor budovy a pracovná dielňa situovaná vo vedľajšej budove areálu. V rámci pracovných aktivít klienti sami obhospodarujú okolie strediska (upravujú priestory na relaxáciu, kosia trávnik, vysádzajú kvety). V exteriéri je upravený priestor na pestovanie zeleniny, ovocia, okrasných rastlín a chov domácich zvierat (napr. zajace, sliepky, pes, mačky). 

Aj tu pracovná dielňa strediska ponúka možnosť zvyšovať svoje manuálne zručnosti a tvorivý potenciál pri rozličných činnostiach, napríklad práca s drevom, oprava pracovných nástrojov, či výroba darčekových predmetov, dekorácií, jednoduchých kusov nábytku, ktorými si môžu skrášľovať svoje prostredie.

RS Ťahanovce

je situované pri železničnej stanici Ťahanovce a rieke Hornád, neďaleko od rekreačného parku Anička. Stredisko sídli v prenajatých priestoroch na prvom poschodí rodinného domu. 

Kapacita strediska je 10 miest. Interiér strediska pozostáva z troch izieb so samostatnými vstupmi: 1 štvorposteľová, 2 trojposteľové. Ku každému lôžku prislúcha úložný priestor. Svoj osobný priestor si môžu FO zútulniť, po vzájomnej dohode, podľa vlastných predstáv. V spoločenskej miestnosti je televízia, knižnica, počítač s internetom a balkón pre fajčiarov. Tu je možné prijímať návštevy a zabezpečiť súkromie nápisom „Prosím nevstupovať“. Okrem toho je v priestore RS pracovňa personálu, uzamykateľná kúpeľňa so sprchovým kútom, umývadlom, práčkou, zvlášť toalety a vybavená kuchyňa ako miestnosť určená na prípravu stravy.

RS Rožňava

je zriadené v priestoroch na poschodí prevádzkovej budovy. Tvorí samostatný uzatvorený celok so samostatným vstupom z prístupového chodníka. Pre ubytovanie klientov sú k dispozícii 2 štvorlôžkové izby a 1 dvojlôžková. Základné vybavenie izieb: lôžko s úložným priestorom, nočný stolík, dvojdielna skriňa a stolička pre každého ubytovaného a stôl Na spoločné aktivity slúži spoločenská miestnosť, vybavenú účelovým nábytkom na uloženie kníh a materiálu pre záujmovú činnosť. Na osobnú hygienu je ubytovaným FO k dispozícii teplá voda, sprcha a WC. V RS je vyhradený priestor – kuchynka - na prípravu stravy, uloženie potravín, surovín, umývanie riadu a jedáleň. V prípade záujmu, môžu využívať aj hotové pokrmy z jestvujúcej závodnej kuchyne, ktorá je umiestnená v prízemí budovy. V zariadení sú zriadené skladové priestory - sklad čistej bielizne a sezónnych odevov ubytovaných, sklad použitej bielizne, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a potrieb na upratovanie. K dispozícii je vetrateľný priestor vybavený výlevkou s prívodom tečúcej pitnej vody a tečúcej teplej vody Pre zamestnancov je k dispozícii vybavená kancelária, čajová kuchynka, záchod s umývadlom a šatňa. 

Priestory sú vykurované ústredným teplovodným vykurovaním z kotolne nachádzajúcej sa na prízemí objektu budovy, vykurovacími telesami sú radiátory. Zariadenie je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu, teplá voda je pripravovaná v elektrickom zásobníkovom ohrievači umiestnenom v zariadení na osobnú hygienu pre klientov zariadenia. V zariadení je k dispozícii vybavená lekárnička prvej pomoci umiestnená v kancelárii zamestnancov. V prevádzkových priestoroch je viditeľne označený zákaz fajčenia. Tuhý komunálny odpad bude zhromažďovaný v účelových odpadových nádobách, s denným vyprázdňovaním do typizovaných nádob na komunálny odpad. Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje mesto Rožňava. 

 

VI. Zamestnanci Centra.

Centrum má vytvorených celkom 80 miest pre FO, pre ktoré sa vykonáva RP v 6 skupinách (na 5 miestach realizácie). V štyroch skupinách je po 15 klientov a v dvoch po 10. Vzhľadom k tomu, že v Petrovciach sú t.č. 2 skupiny v jednej budove a ďalšie 2 skupiny sú v blízkych obciach, sú niektoré profesie kumulované (napr. vedúci RS v Petrovciach je zodpovedný za prevádzku RS, kde sa vykonáva RP pre dve skupiny, podobne vedúci RS, ktorý je zodpovedný za prevádzku v Rozhanovciach a Ťahanovciach. Takto sa predpokladá aj so zabezpečovaním zmennosti v niektorých RS, kde sa budú striedať pre 2 skupiny 4 zamestnanci). 

Počet zamestnancov (v predpokladanej štruktúre) a predpokladanej profesijnej skladbe: 

Odborný tím Centra – celkom 10 zamestnancov: 

 • odborný zástupca pre realizáciu opatrení podľa zákona SPOaSK (na základe akreditácie),
 • 1 supervízor/ka (v prípade ak bude interným zamestnancom),
 • 3 psychológovia
 • 5 sociálni pracovníci

Zamestnanci v skupinách – celkom 30 z toho:

Petrovce skupina I. – 6 zamestnancov Petrovce skupina II. – 4 zamestnanci

 • vedúci RS – VŠ II. stupňa - soc. prac - VŠ II. stupňa, soc. práca
 • soc. prac.– VŠ II. stupňa, soc. práca - psychológ – VŠ II. st. odbor psychológia
 • 4 zam. pre nácvik prac. zručn**. - 2 asistent soc. práce - VŠ I. st. soc. práce 

Rozhanovce – 5 zamestnancov Ťahanovce – 4 zamestnanci

 • vedúci RS - VŠ II. stupňa - asistent sociálnej práce VŠ I. st. soc.práca
 • psychológ - VŠ II. st. odbor psychológia - sociálny pedagóg – VŠ II.st. - soc. prac.- VŠ II. stupňa, sociálna práca - 2 zam. pre nácvik prac. zručn.**(minimálne - 2 zam. pre nácvik prac. zručn.** 1 bude so vzdelaním VŠ II. st.) 

Repejov – 6 zamestnancov Rožňava – 5 zamestnancov

 • vedúci RS - VŠ II. stupňa - vedúci RS - VŠ II. stupňa
 • psychológ - VŠ II. st. odbor psychológia - psychológ - VŠ II. st. odbor psychológia
 • soc. prac. - VŠ II. stupňa, soc. práca - soc. prac. - VŠ II. stupňa, soc. práca
 • asistent sociálnej VŠ I. st. soc.práca - asistent sociálnej VŠ I. st. soc.práca
 • 2 zam. pre nácvik prac. zručn.** - zam. pre nácvik prac. zručn.**

Vzdelanie a prax 

1. Vedúci skupín: 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a najmenej 3 roky praxe s cieľovou skupinou.

2. Odborný tím: 

Psychológ/gička – VŠ II. stupňa v odbore, 3 roky praxe 

Sociálna/y pracovník/čka - VŠ II. stupňa v odbore, 3 roky praxe 

Asistent/ka sociálnej práce – VŠ I. stupňa v odbore sociálna práca, 3 roky praxe 

Supervízor/ka – akreditované vzdelanie a zápis v zozname supervízorov,

Odborný zástupca – najmenej II. stupeň VŠ humanitného zamerania, 5 rokov praxe v sociálnej oblasti, zapísaný v rozhodnutí Akreditačnej komisie MPSVaR o akreditácii.

3. Ostatní zamestnanci:

 • nácvik pracovných zručností klientov**: vzdelanie VŠ I. alebo II. stupňa v príslušnom odbore, alebo ÚSO a najmenej 3 roky praxe v príslušnom odbore (vítané je nadstavbové štúdium majster odborného výcviku alebo pedagogické minimum) alebo SOŠ, najmenej 3 roky praxe v príslušnom odbore (vítané je nadstavbové štúdium majster odborného výcviku) a najmenej 2 roky skúseností z práce s cieľovou skupinou.
 • zamestnanci skupiny do zmien: úplné VŠ vzdelanie II. stupňa (aj iné ako humanitné zameranie) alebo I. stupeň (v odbore sociálna práca), alebo stredoškolské vzdelanie a skúsenosti v práci s cieľovou skupinou.

 

VII. Priebeh prijatia na vykonávanie resocializačného programu v centre

Pred prijatím do niektorého RS centra pre deti a rodiny ReSocia,n.o. je FO, ktorá/ý je žiadateľ/ka, kontaktovaný/á zástupcom riaditeľa resp. poverenou sociálnou pracovníčkou RS blízko jeho bydliska. Uvedení zamestnanci ho/ju, prípadne aj jej/jeho blízke osoby, podrobne oboznámia s týmto resocializačným programom, ktorý je zverejnený aj na web stránke ReSocia, n.o. Zároveň zistí motiváciu FO pre zaradenie do RP, jeho fyzický a psychický stav a potenciál pre resocializáciu. 

Po príchode do RS:

1. vedúci RS dá FO úvodné vecné informácie o RS: dohodne zmluvné podmienky, výšku úhrady, v prípade potreby spíše dohodu o uložení cenností, oboznámi s denným režimom, predstaví priestory, FO, ktoré sú už v programe, zamestnancov,

2. sociálni pracovníci – usmernia pri uložení osobných vecí, hygienických potrieb, preveria osobné doklady, prevezmú od FO prepúšťaciu správu z poslednej hospitalizácie, spracujú rodinnú a sociálnu anamnézu, spíšu dohodu o používaní vlastných elektronických spotrebičov (tablet, TV, mobil, PC a pod.),

3. psychológ spracuje s FO všeobecnú osobnú anamnézu, zorientuje sa v rámci osobnostných predpokladov k zmene – napr. možností, schopností, zdravotného stavu, aktuálnych životných cieľov, túžob, potrieb klienta, urobí analýzu motivácie/motivačných faktorov vstupu klienta do RP, podá bližšie informácie k dennému režimu – metódam práce, manuálu odmien a sankcií/internému bodovaciemu systému, právam a povinnostiam. Pre vytvorenie priaznivej atmosféry zoznámi FO s ostatnými zamestnancami a komunitou klientov atď. 

Ak príde klient v sprievode rodinného príslušníka alebo inej blízkej osoby, v prípade záujmu je možná konzultácia s niektorým z členov odborného tímu. Blízke osoby klienta sa môžu vyjadriť k jeho dlhodobým plánom (možnostiam) – po súhlase klienta možná dohoda o spolupráci pri plnení krátkodobých úloh a cieľov do budúcnosti atď. 

Ak je FO zbavená spôsobilosti na niektoré úkony, pri zahájení i ukončení RP musí byť prítomný aj súdom stanovený opatrovník, s ktorým sa dohodnú formy a podmienky spolupráce. 

Ak pobyt FO, ktorá je zbavená spôsobilosti na niektoré úkony, je na dobrovoľnej báze (vlastná iniciatíva a motivácia), pracuje sa s FO (nie opatrovníkom), preto hlavné slovo má vždy on/a. Ak sa rozhodne ukončiť RP, oznámi sa to opatrovníkovi. 

 

VII. Opis odborných metód práce a činností v RC

Resocializačný program vychádza z poznatkov bio – psycho - sociálneho modelu prístupu k liečbe závislých osôb, pretože nadväzuje priamo na predchádzajúcu zdravotnú starostlivosť poskytnutú v špecializačnom odbore psychiatria a je založený na skupinovom aj individuálnom prístupe pri realizácii metód a postupov sociálnej, psychologickej a inej odbornej práce, s dôrazom na nácvik resp. udržanie pracovných zručností. V priebehu svojho pobytu prechádza klient postupne štyrmi fázami resocializačného programu, ktoré sú koncipované tak, aby čo najlepšie prispievali k osobnostnému rozvoju smerujúcemu k posilneniu motivácie žiť bez drog, závislostí a navrátenie sa do spoločnosti. 

V procese resocializácie sú najčastejšie využívané nasledujúce metódy a formy činnosti: 

 • nácvik pracovných zručností a činnosti na ich udržanie - oboznámenie sa so zásadami práce na farme, v záhrade, na stavbe – pomocné práce pri rekonštrukcii stavieb, stavebné úpravy a opravy, udržiavanie budovy a okolia RS, oboznámenie sa so zásadami práce s materiálom v dielni – výroba drobných predmetov, opravy a úpravy vecí, nábytku a pod., získavanie zručností pri tvorbe jedálneho lístka, získavaní surovín a príprave stravy, rozvoj manuálnych zručností, jemnej motoriky,
 • tematické vzdelávacie a diskusné skupiny,
 • sociálna práca - sociálne poradenstvo, usmernenie pri vybavovaní úradných záležitostí, sprostredkovanie kontaktu do zariadení sociálnych služieb po ukončení resocializácie, sprostredkovanie práce, rekvalifikačného vzdelávania, ubytovania,
 • špeciálne sociálne poradenstvo - osvojovanie a tréning sociálnych zručností, práca s rodinou klienta,
 • psychologická starostlivosť – individuálny rozvoj osobnosti, psychologické poradenstvo, skupinové a individuálne metódy psychologickej práce, relaxácia, tréning psycho-sociálnych zručností,
 • starostlivosť o zdravotný stav klientov, kontrola abstinencie (orientačné testy), spolupráca s odbornými lekármi a špecialistami,
 • utváranie podmienok pre voľnočasové aktivity, kultúrnu a športovú činnosť.

Väčšina vyššie uvedených metód je aplikovaná v rámci spoločného života v komunite vedeného Komunitnou radou klientov (ďalej „KR“). KR zvoláva týždenné stretnutie celej komunity (spravidla v sobotu ráno), na ktorom sa zhodnotí realizácia aktivít predchádzajúceho týždňa s vyjadrením k osobnému prínosu jednotlivých členov komunity, prítomní členovia sú oboznámení s plánom aktivít v nasledujúcom týždni a v rámci diskusie majú možnosť dať návrhy a pripomienky k chodu RS a prípadne sa vyjadriť k prístupu zamestnancov. Zo zasadnutí Komunity je robený zápis, ktorý je zverejnený a v prípade potreby sa k nemu vyjadrí vedenie resp. odborní zamestnanci. O prijatých prípadných opatreniach sú členovia informovaní na najbližšom zasadnutí Komunity. Komunitná rada má možnosť sa vyjadriť aj k mesačnému hodnoteniu jednotlivých klientov.

Metódy a postupy práce realizuje tím odborných interných a externých zamestnancov a pracovníkov v zložení: psychológ/ička, sociálne pracovníčky, vedúci pracovných „čiat“ a zamestnanci zabezpečujúci dohľad v smenách, pod vedením akreditovanej odbornej zástupkyne zodpovednej za realizáciu opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOSK. Centrum ReSocia, n.o. úzko spolupracuje s:

 • príslušnými OSPOSK ÚPSVaR podľa miesta trvalého bydliska FO v prípade ak bol klient odporučený pre prijatie touto inštitúciou. Dáva im zároveň spätnú väzbu v prípade problémov, potreby vybavenia úradných záležitostí, spolupráce s rodinou, oznamuje ukončenie RP a pod.
 • psychiatrickými liečebňami a nemocnicami pre liečbu drogových a iných závislostí pri realizácii preliečenia v prípade zhoršeného zdravotného stavu resp. pri cravingu alebo porušení abstinencie. 

Metódy, postupy, opatrenia a aktivity práce odborného tímu zamestnancov:

Psychológ/gička

 • psychologické poradenstvo,
 • individuálne alebo v skupine aplikovaný psychologický prístup – metódy a techniky zamerané na zmenu správania – zmena doterajšieho životného štýlu, motivácia a sebamotivácia, nové usporiadanie hodnotového rebríčka a prijatie zodpovednosti za seba samého a za svoje konanie,
 • v spolupráci s FO stanovenie individuálnych cieľov v rámci resocializačného programu,
 • konzultácie a poradenstvo pre rodinných príslušníkov príp. iným blízkym osobám, klienta,
 • konzultácie s odborným personálom pri tvorbe a realizácii individuálneho resocializačného plánu klienta resocializačného strediska,
 • podiel na príprave a realizácii projektov v prospech klientov a RS C ReSocia, n. o. 

 

Sociálni/e pracovníci/čky, asistenti/tky sociálnej práce

 • pomoc pri riešení individuálnych a vzťahových problémov, individuálne pohovory,
 • vstupné anamnézy,
 • spolupráca pri stanovovaní cieľov, motivácia klientov,
 • zabezpečenie styku s úradmi a inštitúciami, sprevádzanie,
 • v prípade potreby sprevádzanie na lekárske vyšetrenie,
 • základné a špecializované sociálne poradenstvo,
 • sociálno-psychologický výcvik v spolupráci s psychológom/gyčkou,
 • spolupráca s rodinou klienta,
 • zabezpečenie podmienok pre voľnočasové aktivity - návštevy športových podujatí, turisticko-orientačné vychádzky do prírody, loptové hry (futbal, nohejbal, volejbal), udržiavanie telesnej kondície, návšteva kultúrno - spoločenských akcií mimo RS.
 • organizovanie tematickej činnosti v teréne - informačná a vzdelávacia činnosť v oblasti ekoturizmu – využitie mediálneho a propagačného materiálu, podpora ochrany prírody a životného prostredia, exkurzie,
 • vytváranie podmienok a organizovanie kultúrno - spoločenských aktivít: súťaže, hra na hudobných nástrojoch, počúvanie rôznych druhov a žánrov hudobnej produkcie, aktívne sociálne učenie programové (ASUP – pravidlá hry...)
 • organizácia tematických diskusných skupín a zdravotnícka osveta (napr. charakteristika alkoholika, tolerancia, riešenie modelových situácií, analýza príčin vzniku problému, riešenie problémov a pod), 

Popis postupov a metód RP podľa fáz

Realizácia resocializačného programu je rozvrhnutá do 4 fáz. Dĺžka celkového procesu resocializácie podľa resocializačného programu spravidla nemá presiahnuť 24 mesiacov. Dĺžka trvania jednotlivých fáz je štandardne 3 mesiace, ale je upravovaná podľa potrieb jednotlivých klientov, v závislosti od štádia celkovej deštrukcie osobnosti a devastácie organizmu, v akom klient prichádza. 

1. fáza

Klient sa adaptuje na prostredie resocializačného strediska, zapája sa do komunity. Prijíma režim a pravidlá a chápe ich zmysluplnosť a opodstatnenosť. Za pomoci okolia (starších klientov i zamestnancov) buduje motiváciu k liečbe a trvalej abstinencii - získava verbálny náhľad na závislosť ako chorobu. Buduje si pozitívny vzťah k povinnostiam a práci, mení životný štýl. Kontakt s okolím je spravidla prvé tri mesiace obmedzený.

2. fáza

Klient sa úplne samostatne zapája do procesov v komunite. Je vedený k väčšej zodpovednosti, získava kritický postoj k droge, k závislosti aj k sebe. Prijímaním spätnej väzby a poskytovaním konštruktívnej kritiky získava produktívny náhľad na svoju životnú situáciu. Nastáva zmena emocionálnej lability a celkový posun v jednotlivých zložkách osobnosti. Klient častejšie prijíma návštevy, začína chodiť na krátkodobé priepustky v spoločnosti iného povereného klienta, resp. zamestnanca, kontaktuje sa s vonkajším prostredím.

3. fáza

Klient preberá zodpovednosť nielen za seba, ale aj za komunitu. Nastáva nárast sebakontroly, zvyšuje sa iniciatíva pri vyhľadávaní aktivít - návrhy a námety na skvalitnenie života v komunite. Zvyšuje sa psychická zaťažiteľnosť, skvalitňuje sa verbálna produkcia. Prácou na hodnotovom systéme si klient buduje autonómnu abstinentskú životnú filozofiu. Rozvíja sa záujmová sféra a možnosť vzdelávania. Nastáva širší kontakt s vonkajším aj rodinným prostredím.

4. fáza

Klient mení hodnoty a všetky postoje. Získava efektívny náhľad na závislosť - abstinenciu prijíma ako čistotu životného štýlu - to znamená, že nemanipuluje - neklame, nepodvádza, nevyhovára sa, na životné potreby sa učí zarábať serióznou prácou. Učí sa chápať potreby okolia, ktoré môžu byť iné ako jeho vlastné. Zvyšuje sa častosť opustenia RS aj na dlhšiu dobu. Nárastom počtu priepustiek prebieha proces opätovného začleňovania do prirodzeného prostredia. Klient môže absolvovať kurzy, tréningy, dokončovať si vzdelanie. Správaním a vystupovaním sa stáva prirodzeným vzorom pre komunitu. Seriózne si pripravuje a buduje krátkodobé aj dlhodobé ciele a diskutuje o nich. Životný štýl sa stabilizuje a prebieha postupná integrácia do širšieho spoločenstva. 

 

Odborné metódy a prístupy v jednotlivých fázach:

Od príchodu do RP klienti sú zapájaní do aktivít zameraných na získavanie a udržanie pracovných zručností - aktivity sa realizujú na farme RS chovom domácich zvierat, pestovaním základných plodín na poli a v záhrade, zveľaďovaním okolia, údržbou a opravou budov, pomocou obci pri udržiavaní zelene, drobnej pomoci obyvateľom obcí a pod. Radíme tu aj výrobu dekoračných a drobných úžitkových predmetov pre potreby resocializačného strediska, prácu s drevom v dielni, pestovateľské práce - kosenie trávy, príprava zásob sena, pomocné práce pri príprave stravy a pod. Od II. fázy majú klienti možnosť získavať zručnosti pri tvorbe jedálneho lístka, získavaní surovín a príprave stravy.

Uvedené činnosti a aktivity, okrem získavania a udržania pracovných zručností a návykov, pomáhajú FO aj pri vytváraní a rozvoji niektorých osobnostných vlastností (zodpovednosť, empatia, plánovanie, systematický prístup, spolupatričnosť a spolupráca a iné) emocionálnej inteligencie. 

Pre klientov zaradených do IV. fázy: 

 • v RS v Petrovciach sú vytvorené podmienky na samostatné bývanie pre 3 klientov, ktorí majú záujem pracovať na farme,
 • v RS Ťahanovce je 10 miest pre tých, ktorí majú záujem zaradiť sa postupne do pracovného procesu, hľadajú si ubytovanie po odchode z RP, majú záujem o rekvalifikáciu a pod. pri čom im aktívne pomáhajú odborní zamestnanci RS,
 • niektorým bývalým klientom, ktorí ako remeselní odborníci pomáhajú ostatným pri získavaní pracovných zručností (napr. na farme, stolárskej dielni, stavebných úpravách a pod.) alebo ktoré/í absolvovali opatrovateľský kurz, je ponúkaná možnosť zamestnať sa v sociálnych zariadeniach ReSocie, n.o. a ubytovať v Domove na pol ceste ReSocia, n.o, Sobrance.
 • v rámci RP, podľa záujmu FO je možné od zaradenia do III. fázy RP absolvovať rekvalifikačný kurz ponúkaný ÚPSVaR, alebo niektorou vzdelávacou inštitúciou (opatrovateľský kurz), na absolvovanie ktorého môže centrum prispieť, resp. „požičať“ finančné prostriedky. Dobrá spolupráca je so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Sobranciach, ktorá ponúka rekvalifikačný kurz v odbore kuchár/čašník.

 

Základné sociálne poradenstvo sa realizuje od I. fázy. Ide hlavne o pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, pracuje sa s rodinou klienta, podpora záujmových činností, utvárajú sa podmienky pre voľnočasové aktivity, kultúrnu a športovú činnosť. Od III. fázy sa realizuje pomoc pri pracovnom uplatnení, sprostredkovanie rekvalifikačného vzdelávania, FO pripravuje sa na preberanie zodpovednosti za svoj život. V prípade nepriaznivého zdravotného stavu sa, v spolupráci s klientom príp. rodinným príslušníkom alebo opatrovníkom, sprostredkuje kontakt s obcou resp. VÚC pri posúdení odkázanosti na pomoc inej osoby a podaní žiadosti do zariadenia sociálnych služieb po ukončení resocializácie.

 

Od II. fázy je poskytované špeciálne sociálne poradenstvo, ktoré využíva predovšetkým skupinovú prácu, patricipatívne techniky a prístupy ako hranie rolí, rôzne mentálne cvičenia a je zamerané predovšetkým na posilňovanie a osvojovanie sociálnych zručností, tréning zručnosti, podpora vytvárania nových kontaktov, kvalitu života, duševné zdravie, sociálna integrácia a pod.

V I. a II. fáze sa psychologická starostlivosť zameriava na sebapoznanie, sebavedomie, sebamotiváciu, dôraz sa kladie na individuálny rozvoj osobnosti. Od III. fázy v rámci psychologického poradenstva v skupine aj individuálne sa realizuje tréning psycho - sociálnych zručností, rozvoj jednotlivých „pilierov“ emocionálnej inteligencie a v IV. fáze sa prístup rozšíri o nácvik relaxačných techník, upevnenie hodnotového systému, ambícií a ašpirácií. 

Najčastejšie využívané metódy v práci psychológa (niekedy v spolupráci so soc.prac.):

- rozvoj kreativity: výtvarné práce, aktivita s výtvarnými technikami, knihou, hudbou - pri práci s umením sa ľahšie vyjadruje pocit, prejavia sa niektoré osobnostné vlastnosti. Pomáha rozvíjať jemnú motoriku, sebapoznávanie a facilitáciu interpersonálnych vzťahov. Rozvíja tvorivosť, imagináciu a slúži aj na estetizáciu prostredia. Umenie väčšinou napomáha k celkovej psychickej a kognitívnej stimulácii a zmierňuje úzkostnú a depresívnu symptomatiku, spestruje celkové vnímanie sveta a je bohatým informačným zdrojom,

 • kognitívny tréning - je cielená metóda na rozvoj, aktivizáciu a stimuláciu mozgových funkcií u osôb, ktoré boli oslabené dôsledkom abúzu. Rozvíja jemnú motoriku, pamäť, pozornosť, myslenie, verbálnu fluenciu a tvorivosť,
 • dynamické skupiny - stretnutie celej komunity s odborným tímom. Zamerané sú predovšetkým na riešenie interpersonálnych konfliktov v komunite, hľadaní spoločných riešení pri zlepšovaní chodu RS. FO sa tak učí asertívne ventilovať svoje postoje a prijímať názory iných,
 • voľná tribúna - na tomto stretnutí ide o zhodnotenie prejavov správania sa jednotlivca, fungovania komunity a spätnej väzby pre personál,
 • sociálno - psychologický výcvik - je zameraný predovšetkým na rozvoj asertívnej komunikácie, sebapoznávanie, finančnej gramotnosti a budovaniu pozitívnych sociálnych vzťahov,
 • edukačná činnosť je pripravovaná odborným tímom RS formou prezentácií. Okruh tém je volený priamo na tematiku závislosti. Účastníci majú možnosť vyjadriť záujem aj o iné vhodné témy. Po odprezentovaní témy sa môžu overiť získané znalosti zábavnou formou (napr. súťažný kvíz).
 • relaxačné techniky - sú realizované podľa individuálnych potrieb. Psychológ „napasuje“ vhodnú relaxačnú techniku a pod jeho vedením sa osoba učí relaxovať,
 • FO okrem skupinových aktivít má právo na individuálne psychologické poradenstvo, kde rieši svoje osobné problémy v bezpečnej atmosfére. 

Od I. fázy sa klienti zúčastňujú aj na diskusných skupinách lektorovaných internými alebo externými odborníkmi, ktoré sú zamerané napr. na epidemiológiu drogových závislostí, aktuálny pohľad na osobnosť človeka z pohľadu závislostí a pod., do prípravy tém sú podľa záujmu zaradení aj klienti.

Taktiež od I. fázy je zabezpečená starostlivosť o zdravotný stav klientov spádovým obvodným a odbornými lekármi, kontrola abstinencie (orientačná dychová skúška), spolupráca so špecialistami z odboru psychiatrie pri cravingu alebo porušení abstinencie a najmä v I. fáze ide aj o vedenie k osobnej hygiene, čistote a poriadku.

Od podpisu dohody, t.j. od I. fázy resocializácie je poskytnuté ubytovanie, hygienické zariadenia, možnosť pre udržiavanie bielizne a šatstva, odloženie osobných potrieb, rešpektovanie osobného priestoru a pod.

Prechod FO medzi fázami je procesom, čo znamená, že je možný postup do vyššej fázy, zotrvanie viac ako 3 mesiace, ale aj vrátenie sa späť do nižšej fázy. Súčasťou posudzovania zaradenia do fáze RP sú mesačná hodnotenia plnenia úloh, ktoré súvisia so stanovenými cieľmi IRP klienta pre tú ktorú fázu. Mesačné hodnotenie vykonáva odborný tím v spolupráci s ostatnými zamestnancami a povereným členom komunitnej rady (spravidla predseda). Kritériami pre postup do vyššej fázy je mesačné plnenie prijatých úloh, participácia na živote komunity, aktivita a iniciatíva v osobnom živote. Ak sú úlohy plnené a cieľ fázy dosiahnutý (spravidla po troch mesiacoch, ale podľa toho, či bol cieľ dosiahnutý, termín sa môže skrátiť aj predĺžiť), navrhuje odborný tím klientovi postup do ďalšej fázy. Zaradenie klientov do fáz je zverejnené a je súčasťou hodnotenia a tým motiváciou pre ostatných. Pri neplnení úloh, vyhýbaní sa práci v komunite, porušení abstinencie, agresívne správanie sa voči okoliu, FO nie je preradený do vyššej fázy resp. môže byť, po konzultácii odborného tímu a komunitnej rady, preradený späť do nižšej fázy. Klient sa má možnosť k takémuto preradeniu vyjadriť. V prípade jeho nesúhlasu, dohodne odborný tím a KR ďalšie podmienky, po splnení ktorých môže byť opätovne prehodnotené jeho správanie a postup do ďalšej fázy RP.

 

Klienti sa riadia denným časovým harmonogramom .

Štandardný denný režim

Pondelok – piatok

06:00 – 06:45 Budíček, osobná hygiena

06:45 – 07:15 Raňajky, výdaj liekov

07:30 – 07:45 Ranná komunita (vrátane rozdelenia do činností)

08:00 – 12:00 Realizácia individuálnych činností podľa rozdelenia v rannej komunite

12:00 – 13:30 Obed, výdaj liekov

13:30 – 16:00 Individuálne a skupinové sedenia a činnosti

16:00 – 18:00 Osobné voľno klientov

18:00 – 18:30 Večera, výdaj liekov

18:30 – 22:00 Osobné voľno klientov. Príprava na večierku, osobná hygiena

22:00 – 06:00 Večierka, nočný kľud

V čase od 08:00 - 12:00 hod a 13:30 – 16:00 hod je obmedzené zdržiavanie sa na izbách (resp. len so súhlasom povereného odborného zamestnanca). V prípade zaradenia do pracovnej činnosti mimo RS, strava z obeda sa na žiadosť FO, odkladá do jeho príchodu.

 

Sobota – nedeľa – štátne sviatky

07:00 – 07:30 Budíček, osobná hygiena

07:30 – 08:00 Raňajky, výdaj liekov

08:00 – 08:30 Komunita klientov, rozdelenie do činností

08:30 – 12:00 Hospodársky a sanitačný deň, realizácia činností podľa rozdelenia

12:00 – 13:30 Obed, výdaj liekov

13:30 – 18:00 Organizované voľno časové aktivity, realizácia činností podľa rozdelenia

18:00 – 18:30 Večera, výdaj liekov

18:30 – 22:00 Osobné voľno klientov

22:00 – 23:00 Príprava na večierku, osobná hygiena

23:00 – 06:00 Večierka, nočný kľud

 

Časy uvedené v dennom režime môžu podliehať zmenám v prípade akcií a aktivít organizovaných resocializačným strediskom. Zmeny najneskôr deň vopred oznamujú zamestnanci RS.

Činnosti a aktivity FO variujú v závislosti od potenciálu, záujmov a ich individuálnych cieľov a činnosti v prospech komunity. S klientmi z III. a IV. fázy, ktorí sú zapojení do brigádnických činností alebo sú zamestnaní, sa pracuje prevažne individuálne a z praktických dôvodov sú ospravedlnení napr. zo skupinových sedení, ak sú v danom čase mimo RS – individuálny režim. Do činnosti v prospech komunity sú zapájaný počas osobného voľna. 

Návštevy je možné prijímať počas pracovného týždňa v čase 13:30 do 18:00 v RS alebo mimo neho, po vzájomnej dohode so službukonajúcim personálom. Počas víkendu a štátnych sviatkov je možné venovať čas návštevám počas dňa od 8:30 do 22:00 hod. O návštevách je potrebné informovať aspoň deň vopred aj v súvislosti s prípravou priestorov pre stretnutie. V jednotlivých RS sú vyčlenené priestory pre nerušenú komunikáciu s návštevami (vid časť V. tohto RP). 

 

K základným činnostiam a aktivitám klientov RS patrí:

na farme: príprava, zabezpečovanie a podávanie pokrmov zvieratám a hydine, čistenie priestorov, udržiavanie hygieny a čistoty, ak ide o úžitkové zvieratá - získavanie príp. spracovanie produktov z nich, 

pri stavebných prácach: pomocné práce podľa pokynov vedúceho stavby,

pri príprave jedla: podieľanie sa na príprave jedálneho lístka, príprava a spracovanie surovín, pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu, udržiavanie hygieny a čistoty, zodpovednosť za dávkovanie jedla, počty odobratého jedla (v prípade potreby zabezpečiť uloženie pre neprítomných), 

práce v dielni: navrhovanie a výroba drobných predmetov z dreva, kovu, opravy a úpravy premetov, práca so strojmi a prístrojmi,

záhrada: príprava pôdy, sadenie, okopávanie, odburiňovanie, starostlivosť o kvety, zber plodov, zaváranie,

ostatné činnosti v prospech komunity: kosenie trávy, príprava dreva a sena na zimu, roznášanie stravy pre dôchodcov z obecnej vývarovne, manuálne činnosti v prospech obce,

nácvik a udržanie manuálnych a mnemotechnických zručností - tvorba násteniek, príprava tém skupinových sedení, kvízy, diskusie, tvorba blahoželaní pre ostatných, nácvik počítačových zručností, drobné ručné práce, výroba ozdobných predmetov atď. 

 

VIII. Tvorba a vyhodnocovanie individuálnych resocializačných programov.

Pri príchode klienta do RS sociálny pracovník v spolupráci s psychologičkou a FO vypracujú Individuálny resocializačný program (ďalej „IRP“), v ktorom sa dohodnú na stanovení dlhodobého cieľa (spravidla na 12 mesiacov), z ktorého potom vychádzajú špecifické ciele, stanovené štandardne na tri mesiace a úlohy na prvý mesiac I. fázy resocializácie. Pri tvorbe IRP sa zohľadňuje zdravotný stav klienta (na základe predloženej prepúšťacej správy z poslednej hospitalizácie), odporúčania a skúseností predchádzajúcich inštitúcií kde sa klient liečil, vyjadrenia a odporúčania príslušného Orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR (ďalej iba „príslušného orgánu“ alebo „ÚPSVaR“), potreby a záujmy FO, jej/jeho schopnosti, potenciál, odborné skúsenosti, dosiahnuté výsledky v osobnom živote, nadanie a predpoklady, možnosti a ašpirácie, osobná motivácia, spätná väzba zo strany rodiny na aktuálne správanie klienta (ak sa k nám nezáväzne dostane – nie je to pravidlo). 

Základná štruktúra IRP:

 1. dlhodobé ciele – najviac 2, stanovené pri prijatí FO do RP spravidla na dobu 12 mesiacov,
 2. strednodobé ciele – špecifické, smerujúce k dosiahnutiu dlhodobého cieľa, stanovené postupne pre každú fázu RP (ich plnenie je hodnotené spravidla po 3 mesiacoch spolu s klientom),
 3. mesačné stanovenie úloh smerujúcich k dosiahnutiu špecifického cieľa a hodnotenie ich plnenia.

Odborní zamestnanci v spolupráci s ostatnými zamestnancami mesačne stanovia úlohy pre FO a vyhodnocujú ich plnenie z pohľadu dosiahnutia strednodobého – špecifického cieľa. Po ukončení 3 mesačného obdobia členovia odborného tímu na základe priebežných hodnotení a vyjadrení všetkých zainteresovaných (ostatných zamestnancov, členov komunity) vypracujú podklad pre kvartálne hodnotenie, ktoré realizuje psychologička alebo sociálny pracovník spolu s klientom a navrhnú ciele a úlohy pre ďalší štvrťrok ako aj prípadný postup do vyššej fázy resocializačného programu, alebo zotrvanie v doterajšej príp. presun do nižšej fázy. Súčasťou hodnotenia je tak aj hodnotenie jeho/jej prejavov správania sa v komunite, spätná väzba zo strany klientov a zamestnancov na jednotlivé prejavy správania klienta, klientova subjektívna spätná väzba na vlastné prejavy správania či aktuálne problémy. Súčasne sa môže prehodnotiť stanovený dlhodobý cieľ príp. špecifické ciele. Pri stanovovaní jednotlivých úloh do ďalšieho trojmesačného obdobia určí sa, ak je to možné, termín splnenia úlohy, príp. výber osoby nápomocnej pri plnení cieľa. V prípade záujmu môžu pri plnení cieľov pomôcť aj rodinný príslušníci príp. osoby blízke klientovi, ktoré si vyberie. Stanovené ciele musia byť konkrétne, merateľné, reálne – splniteľné a jednoznačné, aby boli chápané a akceptované FO. 

V IRP sa najmä v prvých dvoch fázach kladie dôraz na sebapoznanie, sebarozvoj, sebamotiváciu, a neskôr na prácu v komunite a pre komunitu, ktorá je štruktúrovaná s presne stanovenými morálnymi a etickými hranicami a má na jednotlivcov svoje nároky. Cieľom komunity je určiť a podporovať pozitívne prejavy správania sa a motivovať jednotlivcov v životnom štýle, ktorý je nezlučiteľný s užívaním psychoaktívnych látok a v prípade nelátkových závislostí s vykonávaním patologickej činnosti. Súčasťou hodnotenia IRP je preto aj hodnotenie členmi komunity, za účasti psychologičky na pravidelnom mesačnom „hodnotení“ správania sa jednotlivcov v prospech komunity a podľa výsledkov štvrťročne sú navrhované odmeny a sankcie ako motivácia pre všetkých členov komunity. 

K záverečnému prehodnoteniu pred ukončením pobytu je prizývaný sociálny kurátor príslušného ÚPSVaR. V prípade potreby resp. záujmu FO alebo kurátora, sú sociálni kurátori oboznamovaní s hodnotením FO aj priebežne počas pobytu. 

Plnenie cieľov a úloh individuálneho resocializačného programu trvá najmenej 12 mesiacov. Celková dĺžka pobytu v RS pri jeho realizácii závisí od jednotlivca, ako bude postupovať pri plnení úloh a dosahovaní cieľov až do doby ukončenia IV. fázy. Spravidla však by nemal trvať viac ako 24 mesiacov. Vo výnimočných prípadoch je možné predĺžiť maximálne na dobu 30 mesiacov len na základe návrhu odborného tímu, súhlase FO a súhlase riaditeľa Centra ReSocia, n.o., ktorému je návrh predložený.

 

IX. Podmienky pre aktívne trávenie osobného voľna

RS sú situované v krásnom a tichom prostredí, kde okolitá príroda, lesy ponúkajú možnosti na turistické vychádzky, táborenie, hubárčenie, zber liečivých bylín či lesných plodov. Súčasťou areálu RS je záhrada so stromami, besiedka, kde sa klienti stretávajú, robia „opekačky“, varia guláš a pod.

V Petrovciach možno využiť obecný rybník, obecné ihrisko na šport aj na „opekačky“. Relatívne blízko sa nachádza Zemplínska Šírava, Morské Oko, lom Beňatina, Vinianske jazero a iné V spolupráci s obcou je v lete možnosť absolvovať výlet do termálnych kúpalísk v Maďarsku, v SO možnosť využiť kúpalisko. Priebežne sa podľa záujmu organizujú návštevy kina. 

Obce Ťahanovce a Rozhanovce sú blízko mesta Košice, kde je možnosť kultúrneho, športového vyžitia a realizácie osobných záujmov. RS podľa záujmu organizuje spoločné návštevy podujatí, alebo umožňuje FO aj ich individuálnu návštevu. 

RS v Repejove leží v malebnej dedinke uprostred hôr a okolitých lúk. Možnosť kultúrneho a športového vyžitia ponúka RS výletmi do okolitých zaujímavých miest Medzilaborce - Múzeum Andyho Warhola, Stropkov - mini ZOO, vodná nádrž Domaša, Svidník - skanzen, Dukla a pod.)

RS v Rožňave má výhody mesta – FO majú možnosť kultúrneho, športového vyžitia a realizácie osobných záujmov. RS podľa záujmu bude organizovať spoločné návštevy podujatí, alebo umožní FO aj ich individuálnu návštevu. V blízkom okolí mesta Rožňava je priestor na turistiku - výlety na hrady, zámky – poznávanie histórie, obdivovať krásy prírody - lesy, jaskyne a športového vyžitia - možnosť využívať cyklotrasy.

Každoročne v letných mesiacoch je organizovaný pre 5 – 7 členné skupiny 2 - 3 dňový turistický výlet do Slovenského Raja spojený s pobytom na rekreačnej chate, kde si sami pripravujú stravu a rozhodujú o programe. 

Finančný príspevok centra na účasť na uvedených podujatiach je súčasťou motivácie FO v rámci RP (odmeny a sankcie).

 Vo všetkých obciach je možnosť aj uspokojenia duchovných potrieb, s kňazmi farnosti je veľmi dobrá spolupráca, sú ústretoví. V spolupráci s personálom priebežne sa organizujú v RS diskusie na rôzne témy, v prípade potreby či záujmu je možnosť svätej spovede a prijatia iných sviatostí.

 

X. Podmienky pre zdravotnú starostlivosť

Na základe dohody s obvodnými lekármi zdravotných stredísk, v obvode ktorých sú RS, je zabezpečená základná zdravotná starostlivosť o FO. V blízkom okolí RS (cca do 10 km) je zabezpečená aj odborná a špecializovaná zdravotná starostlivosť, ktorá je poskytovaná na základe odporúčania obvodného lekára. V prípade potreby sú na tieto vyšetrenia a ošetrenia FO sprevádzané personálom RS. 

Psychiatrická starostlivosť: Centrum spolupracuje s Psychiatrickou klinikou pracovisko UNLP v Košiciach, ktorá, na požiadanie vedenia centra zabezpečuje aj zdravotnú osvetu, v prípade potreby - konzultácie o postupe a pomoci pri preliečení FO v zdravotníckom zariadení resp. hospitalizácii FO. 

Klient má možnosť naďalej navštevovať psychiatrickú ambulanciu, v ktorej sa liečil doteraz. Dobrá je spolupráca s psychiatrickými nemocnicami v Michalovciach, Košiciach, Rožňave, psychiatrickou ambulanciou v Humennom a psychiatrickým oddelením nemocnice vo Svidníku a Prešove, ktoré sú, v prípade potreby hospitalizácie pri recidíve resp. cravingu, ústretové. 

Do CPLDZ v Košiciach je, po vzájomnej dohode, možné umiestniť FO na dlhodobé preliečenie alebo krátkodobé „posilnenie“ abstinencie. V prípade, ak preliečenie je neefektívne a abstinencia nie je dodržiavaná, je „spustený ťah“, po dohode s FO a rodinnými príslušníkmi je možné klienta hospitalizovať v psychiatrickej liečebni Plešivci a Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore. 

Je však nevyhnutné, aby klienti mali kartu zdravotného poistenca a vyplatené zdravotné poistenie.

V súlade s § 57 ods. 4 a) – c) zákona, ak vznikne podozrenie na požitie alkoholu alebo iných návykových látok FO, počas pracovnej doby, sociálny pracovník, so súhlasom FO, zabezpečí v najbližšej obvodnej ambulancii lekárske vyšetrenie krvi alebo odber biologického materiálu a sprevádza ho na toto vyšetrenie. Po pracovnej dobe, službukonajúci oznámi uvedenú skutočnosť telefonicky sociálnej pracovníčke, ktorá zabezpečí odbery poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zabezpečí jeho odvoz do zdravotníckeho zariadenia a dovoz späť. 

V prípade, že FO je liečená, pretože je infikovaná vírusom ľudskej imunodeficiencie alebo má ochorenie spôsobené týmto vírusom, dohodne sociálny pracovník s ošetrujúcim lekárom spôsob zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti.

 

XI. Pravidlá v RS Centra

A. Práva FO, pre ktoré sa vykonáva RP v Centre

Práva klientov resocializačného strediska vyplývajú z 

 • rešpektovania základných ľudských práv zakotvených v Ústave SR,
 • Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOSK v znení neskorších predpisov,
 • materiálov zverejnených na web stránke ReSocia, n.o. - Etického kódexu zamestnanca ReSocia, n.o., Politiky kvality, Štatútu neziskovej organizácie,
 • Zákona č. 18/2018 Z.z. na ochranu osobných údajov. 

Okrem práv vyplývajúcich z uvedených dokumentov má FO právo aj:

 • na jemu zrozumiteľné a individuálne oboznámenie sa s resocializačných programom centra,
 • na možnosť návštevy niektorého RS centra ReSocia, n.o. pred nástupom do RP,
 • doniesť si do RS ošatenie, osobné hygienické potreby, športové potreby, knihy, potreby pre realizáciu záujmov, ktoré nie sú v rozpore s RP,
 • používať osobné elektrické spotrebiče vrátane mobilných telefónov, PC, tabletov, ktoré nahlási prevádzkovateľovi,
 • prijímať návštevy v hodinách a priestoroch na to určených (tak, ako je to definované v tomto RP v časti V. – materiálne podmienky jednotlivých RS a časti VII. pod štandardným denným režimom),
 • po postupe do III. fázy chodiť na návštevy rodiny a príbuzných,
 • osobne alebo prostredníctvom Komunitnej rady prednášať návrhy na zlepšenie činnosti,
 • užívať počítač s internetom v čase osobného voľna (nesmie však svojou činnosťou narúšať dobré mravy),
 • v prípade potreby využívať počítač a telefón na hľadanie práce, ubytovania, kontaktu s úradmi a rodinou a blízkymi osobami aj v inom čase s vedomím personálu,
 • udržiavať písomný, telefonický a elektronický kontakt s osobami, ktoré určí,
 • prijímať a odosielať poštu (prichádzajúca a odoslaná pošta je v stredisku evidovaná zamestnancami v zozname na tom určenom, následne je bezodkladne odovzdaná klientovi),
 • prostredníctvom pošty, telefónu a počítača s internetom kontaktovať aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv, súd, prokuratúru, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a pod.,
 • písomne alebo ústne sa sťažovať, ak nie je niečo v súlade internými predpismi a normami. Sťažnosť môže dať aj anonymne. Za tým účelom je pripravená skrinka aj kniha sťažností,
 • v III. a IV. fáze prijať prácu resp. absolvovať rekvalifikačný kurz,
 • požiadať o pomoc pri sprostredkovaní zdravotnej starostlivosti, posúdení odkázanosti na pomoc inej osoby a svojho zdravotného stavu,
 • osobné záujmy, ak nie sú v rozpore s internými dokumentami centra a zásadami RP. 

 

B. Povinnosti FO, pre ktoré sa vykonáva RP v Centre

FO pri uzatvorení Dohody o podmienkach realizácie resocializačného programu podľa § 57 Zákona SPODSK v Centre ReSocia, n.o. je povinná:

a) predložiť 

 • odporúčanie OSPODSK ÚPSVR podľa miesta trvalého bydliska (neplatí pre samoplatcu),
 • odporúčanie odborného lekára - psychiatra zariadenia, v ktorom prešiel detoxikáciou,
 • prepúšťaciu lekársku správu o zdravotnom stave z poslednej hospitalizácie a ak má k dispozícii, tak správy o záveroch psychologického vyšetrenia,
 • osobné doklady (občiansky preukaz, kartu poistenca zdravotnej poisťovne),
 • resp. upozorniť personál na rozhodnutia súdu (napr. pri zbavení svojprávnosti na niektoré úkony, exekučné príkazy, splácanie dlhov, a pod.),
 • rozhodnutie ÚPSVaR o poberaní sociálnych dávok a príspevkov,
 • rozhodnutie resp. potvrdenie sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.

b) absolvovať

 • vstupný pohovor so sociálnym/nou pracovníkom/čkou a psychologičkou RS,
 • základnú hygienickú očistu (ak je to potrebné),
 • dychovú skúšku na kontrolu prítomnosti alkoholu v dychu, ktorú vykoná s na to určeným certifikovaným „meradlom“ sociálny pracovník (prítomnosť alkoholu v dychu resp. zrakom pozorovateľné prejavy správania upozorňujúce na požitie návykových látok je dôvodom pre nezaradenie FO do RP – vid. Kontraindikácie v tomto RP). 

c) oznámiť 

 • prevádzkovateľovi osobné elektrické spotrebiče (PC, tablet, vrátane mobilných telefónov),
 • kontakt na osoby, s ktorými bude RS v styku,
 • výšku hotovosti resp. cenností s ktorými do RS prichádza a požiadať o ich uloženie, o čom jej/mu bude vydané potvrdenie ( v opačnom prípade centrum za ich stratu neručí),
 • všetky ďalšie závažné skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu IRP v rámci RP.

 

Po nástupe do RS je klient/ka povinný/á rešpektovať, že:

 • bude plniť resp. zabezpečí plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohody o podmienkach realizácie resocializačného programu podľa § 57 Zákona SPODSK v Centre ReSocia, n.o.,
 • v období do úplného uplynutia I. fázy môže opustiť resocializačné stredisko iba v nevyhnutných prípadoch a to iba v sprievode zamestnanca ReSocia, n.o. alebo povereného klienta,
 • v II. fáze môže opustiť resocializačné stredisko so súhlasom člena odborného tímu iba v sprievode povereného klienta max. na jeden deň,
 • v III. fáze môže spravidla opustiť resocializačné stredisko so súhlasom člena odborného tímu aj samostatne na krátku dobu (max. dva dni),
 • v IV fáze môže opustiť resocializačné stredisko samostatne bez ohľadu na účel aj na 4 - 7 dní ale vždy s vedomím odborného zamestnanca,
 • každé opustenie RS je povinný hlásiť službukonajúcemu zamestnancovi. Pri odchode plánovanom na viac ako jeden deň, je povinnosťou oboznámiť sociálneho pracovníka aspoň 1 deň vopred a zapísať do knihy odchodov čas odchodu, predpokladaný čas príchodu, telefonický kontakt, miesto, kde sa bude zdržiavať, príp. kontaktnú osobu v prípade zlyhania kontaktu s ním/ňou,
 • do ukončenia II. fázy svoje príjmy (akékoľvek) bude ukladať do úschovy RS – na uložené finančné prostriedky dostane písomné potvrdenie. Nevyhnutné osobné výdavky bude zo svojich fin. prostriedkov hradiť vyzdvihnutím predpokladanej potrebnej sumy najmenej deň vopred. Zároveň sa zaväzuje predložiť k nahliadnutiu výdavkový blok o nákupe,
 • sa zaväzuje dodržiavať denný režim resocializačného strediska,
 • návštevy sú povolené tomu, komu dá klient/ka súhlas, povinnosťou však je ich vopred ohlásiť (minimálne deň) a rešpektovať denný režim RS. Počas adaptačnej fázy sa všeobecne neodporúčajú návštevy, ale je to na zvážení klienta a jeho blízkych osôb. Návštevy sú zakázané len zo závažných dôvodov – napr. nepriaznivý vplyv na psychický stav klienta. Ak príde návšteva za klientom do RS, jej povinnosťou je sa najprv ohlásiť u zamestnancov.
 • návštevy na izbách sú povolené iba so súhlasom spolubývajúcich a to v čase osobného voľna (pod pojmom „návšteva“ rozumieme viac ako 10 minút, ktoré sú strávené v inej než „vlastnej“ izbe),
 • PC môže využívať počas osobného voľna. V inom termíne vtedy, ak je súčasťou aktivity z IRP. Prvý mesiac adaptačnej fázy sa odporúča nekomunikovať s vonkajším okolím cez PC,
 • v areály RS ani v jeho blízkom okolí nebude prechovávať alkohol (vrátane nealko piva), drogy a nebude hrať hazardné hry,
 • nemôže prechovávať lieky na izbách. Všetky lieky odovzdáva do úschovy a poverený zamestnanec mu lieky na užitie bude vydávať podľa lekárskeho predpisu,
 • v záujme udržanie stabilizovaného zdravotného stavu bude dodržiavať nastavenú farmakoterapiu (zmeny farmakoterapie sú možné len so súhlasom odborného resp. špecializovaného lekára),
 • v prípade podozrenia, bude sa podrobovať kontrolám na požitie návykovej látky (dychová skúška na zisťovanie požitia alkoholu; vyšetrenie moču na požitie návykových alebo omamných, príp. iných látok alebo liečiv, ktoré zabezpečí sociálny pracovník v zdravotníckom zariadení). V prípade kladného výsledku vykonaného testu klient uhradí všetky náklady spojené s jeho vykonaním,
 • v záujme zachovania bezpečnosti osobných údajov klientov, vstup do kancelárie personálu je povolený len na vyzvanie k vstupu,
 • fajčenie je povolené len na vyhradených miestach v areáli RS,
 • úradnú poštu a balíky bude otvárať pred službukonajúcim zamestnancom. Zamestnanec je s obsahom listov oboznámený so súhlasom klienta (v prípade úradných dokumentov),
 • balíky či nákupy donesené do RS nesmú obsahovať drogy, alkohol, lekárom nepredpísané lieky, potraviny rýchlo podliehajúce skaze a pod.
 • v záujme rozvíjania svojich duševných, sociálnych a fyzických daností, sa bude aktívne zúčastňovať na aktivitách a činnostiach (v rámci pracovných činností, individuálnych a skupinových stretnutí, voľnočasových aktivít a pod.) podľa pokynov zamestnancov centra (sociálna pracovníčka, asistent sociálnej práce, psychológ, zamestnancov zodpovedných za nácvik pracovných zručností resp. ich nadriadených). Zmobilizuje všetky svoje schopnosti a možnosti pri plnení prijatých úloh a bude aktívny pri ich prijímaní,
 • v IV. fáze je povinný sa zamestnať, ak sa pre neho nájde práca mimo RS,
 • bude sa aktívne zúčastňovať na zasadnutiach komunity,
 • bude dodržiavať zásady dobrého občianskeho spolunažívania, udržiavať priaznivé susedské vzťahy, budovať a šíriť dobrú povesť centra, správať sa tak, aby všeobecne boli podporované dobré mravy. Vyvolávanie hádok, fyzických aj nefyzických (slovných) útokov a akýchkoľvek sporov bude dôvodom pre ukončenie resocializačného programu,
 • bude dodržiavať protipožiarne, bezpečnostné, hygienické zásady a príkazy, ktoré súvisia s jeho bezpečnosťou alebo RP,
 • je povinný dbať na hygienu a čistotu osobnú aj okolia. 

Pri odchode z RP je FO povinná

 • odniesť všetky svoje osobné veci. Ak tak neurobí, budú veci uložené v priestoroch RS a po mesiaci zlikvidované. Prevádzkovateľ neručí za uschované veci a v takomto prípade nenesie zodpovednosť za ich kompletnosť či prípadné poškodenie,
 • vyrovnať všetky dlhy voči RS aj ostatným FO, vrátiť požičané predmety a veci.

Dôvody ukončenia RP pred uplynutím termínu 

 • vzájomná dohoda o ukončení RP,
 • výpoveď dohody zo strany klienta,
 • výpoveď dohody zo strany Centra, najmä z dôvodu:
 • ak klient hrubo alebo opakovane porušuje Pravidlá RS Centra alebo ak hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie, (pozn.:„dobrými mravmi“ sú pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku - uznesenie Ústavného súdu SR z 24. 2. 2011, č. k. IV. ÚS 55/2011-19)
 • nezaplatí dohodnutú úhradu alebo platí len časť dohodnutej úhrady a súhrn dlžných súm presiahne dvoj násobok dohodnutej mesačnej úhrady,
 • poškodzuje povesť a oprávnené záujmy centra nemorálnym správaním a konaním v RS a/alebo na verejnosti,
 • neprejavuje záujem o osobnú zmenu tým, že opakovane sa vracia k látkovej alebo nelátkovej závislosti (požíva alkohol, drogy, zneužíva lieky, hrá hazardné hry a pod.).

Pravidlá v RS Centra, uvedené v tomto RP, budú vytlačené formou „manuálu“ pre klienta, ktorý dostane pri svojom príchode a zaradení do RP.

 

XIII. Sankcie za porušenie pravidiel RP centra

Vzhľadom k tomu, že niekedy FO poruší pravidlá vyplývajúce z RP, ale následne však svoje „vybočenie“ oľutuje a svoje správanie pozitívne zmení, alebo naopak, iný/á zase nezmení, „nepracuje na sebe“, bol vypracovaný postup odmien a sankcií za prejavy správania sa klientov zaradených do RP. V pracovni sociálnych pracovníkov je k dispozícii zošit, do ktorého môže zaznačiť každý zamestnanec Centra, člen komunitnej rady alebo aj FO, pozitívny alebo negatívny prejav v správaní sa niektorej FO. Každý takýto zápis sa mesačne vyhodnotí a boduje od 1 – 8 bodov buď pozitívnych alebo negatívnych. Na konci mesiaca sa (+) aj (–) body spočítajú a zverejnia sa na verejne prístupnom mieste v interiéri RS. Počet dosiahnutých bodov sa vyhodnotí štvrťročne a po pol roku nasledujú odmeny a sankcie.

Druhy sankčných opatrení:

 • zverejnenie pokarhania pred komunitou na verejnej tabuli,
 • zákaz opustenia RS na dohodnutú dobu (napr. týždeň, mesiac),
 • finančná pokuta od 5 – 25 € s možnosťou splátok. (Ide o financie, ktoré má väčšina klientov na „prilepšenie“ od rodiny, z brigádnickej činnosti a pod. Ak financie na pokutu nemá, je poverený prácami, ktoré nerád/nerada robí napr. kosenie trávy, zvoz dreva, sanitárne práce a pod.). Finančná pokuta sa ukladá po vzájomnej dohode s klientom a stáva sa súčasťou „komunitného banku“ (môže byť použitá na organizáciu spoločenských udalostí, drobné pozornosti pri príležitosti jubileí, narodenín FO a pod. O ich použití je následne informovaná Komunita klientov).
 • ak v priebehu pol roka mal 3x najviac negatívnych bodov v komunite, je daný návrh na jeho preliečenie (ak šlo o opakované zlyhania) alebo vylúčenie z RP (k jeho prípadnému návratu po preliečení dá komunita svoje stanovisko riaditeľovi ReSocia, n.o. ).

Druhy odmien: 

 • zverejnenie pochvaly pred komunitou na verejnej tabuli,
 • písomná pochvala riaditeľa RS,
 • finančný príspevok (financie získané napr. z pokút) na účasť na ním/ňou vybranom kultúrnom alebo športovom podujatí,
 • ak klient 3x za polrok dosiahol najvyšší počet pozitívnych bodov, môže mu byť udelený „Žolík“, ktorého môže použiť pri udelení nejakej pracovnej úlohy ako ospravedlnenie, že danú úlohu nemusí splniť. V prípadne opätovného získania najviac pozitívnych bodov dostane „Extra žolíka“, na základe ktorého si môže vybrať počas týždňa nejaký deň, počas ktorého bude mať úplné voľno.

Druh polročnej odmeny a sankcie zváži odborný tím, návrh predloží vedúcemu RS a bude súvisieť s počtom dosiahnutých bodov v štvrťroku.

Uvedené hodnotenia (+) aj (-) sú súčasťou hodnotenia plnenia úloh a cieľov IRP, postupu do inej fázy o čom sú klienti informovaní pri individuálnych pohovoroch.

Aby sa však sankcia za hrubé porušenie Pravidiel RS neminula účinkom (nestratila svoj výchovný účinok), udeľuje sa bezprostredne po ich porušení. 

Druhy sankcií pri niektorých porušeniach:

Nevrátenie sa včas z priepustky - neospravedlnené meškanie (klient je povinný vrátiť sa max. do 3 dní od uplynutia termínu uvedeného v knihe odchodov). Potom je vylúčený z RP.

Sankcia: okrem negatívnych bodov aj zákaz vychádzok (napr. 2 dni meškania = 2 mesiace zákaz vychádzok). 

Neospravedlnenú neúčasť na režimových aktivitách, meškanie 

Sankcia: okrem negatívnych bodov aj písomný trest (napr. v podobe 50x napísať: „Mojou povinnosťou je zúčastniť sa na režimovej aktivite. Ak nemôžem, ospravedlním sa, vysvetlím“ a pod.), alebo dostane za úlohu zorganizovať najbližšie skupinové sedenie (zodpovednosť za tému, obsah, techniky – na jeho žiadosť mu môže pomôcť zamestnanec).

Klient odmietne pracovnú povinnosť/úlohu alebo má ľahostajný postoj k jej vykonávaniu

Sankcia: okrem negatívnych bodov dostane danú povinnosť dvojnásobne (kým ju nesplní – kontrola/usmernenie zo strany zamestnanca), alebo celý týždeň bude vykonávať niečo, čo má najmenej rád (napr. rajóny) alebo obmedzenie benefitov (posledný na obed, nedostane koláč navyše, zakáže sa mu na určitú dobu PC a iné). 

Pri výraznom konflikte v komunite (vrátane konfliktov so zamestnancami) alebo porušení abstinencie, šikanovanie zo strany viacerých klientov, krádež, ničenie majetku RS

Sankcia: spisuje sa záznam o konflikte za prítomnosti všetkých účastníkov konfliktu, ktorí sa k nemu vyjadria, zaujmú stanovisko a navrhnú sankciu. Na znak súhlasu Záznam podpíšu. Všetky takéto závažné porušenia sa následne analyzujú na najbližšom skupinovom sedení so psychológom, v akútnom prípade psychológ zvolá mimoriadne zasadnutie komunity klientov. 

Klienti, po vzájomnej dohode na zasadnutí komunity, môžu predložiť vedeniu kedykoľvek žiadosť na riešenie problému (napr. násilie v komunite, skryté užívanie liekov, drog, alkoholu). Vyžaduje sa však vyjadrenie väčšiny aj s podpismi a prípadne navrhovanými opatreniami (aby sa vyhlo šikanovaniu alebo ohováraniu). V zásadných záležitostiach ukladania sankcií komunita klientov sama o sebe nemá rozhodovaciu právomoc. 

Sankcie udeľuje vedúci RS na návrh odborného tímu a členov komunitnej rady za účasti FO, ktorá pravidlo porušila. Pred udelením sankčného opatrenia (ako výchovného prostriedku), sa k porušeniu vyjadrí FO, ktorá sa má následne možnosť aj vyjadriť k navrhnutej sankcii. Ak s návrhom nesúhlasí, sankcia nie je udelená a porušením sa zaoberá riaditeľ Centra resp. zodpovedná zástupkyňa. So závermi oboznámia vedúceho RS. O odmenách a sankciách sú vedené záznamy v osobnom spise klienta v rámci IRP. Záznamy o konflikte a sankciách, za závažné porušenia Pravidiel, sú evidované aj u sociálnej pracovníčky.

S rodinnými príslušníkmi komunikujú zamestnanci o sankciách udelených klientovi len v prípade, ak sa ich „bytostne“ nejakým spôsobom dotýkajú (napr. ak klient od nich žiada finančnú pomoc na zaplatenie finančnej pokuty, pri zákaze vychádzok na dlhšiu dobu, vylúčenie z RP, ak sa sami informujú o priebehu IRP klienta....). Všeobecne, za bežných okolností je na klientovi, aké informácie o sebe a svojom správaní v komunite posunie ďalej. Zamestnanci podávajú bližšie informácie iným osobám len so súhlasom klienta. 

Závažné porušenia Pravidiel a druh sankcie uloženej FO, sa oznamuje písomne príslušnému orgánu ÚPSVaR. Hodnotenie klienta/tky, po jeho odsúhlasení s ním/ňou, je zasielané príslušnému orgánu ÚPSVaR po II. fáze a pred ukončením IV. fázy RP a v prípade, ak si príslušný orgán ÚPSVaR hodnotenie vyžaduje.

 

XIV. Riešenie rizikových situácií

Medzi rizikové radíme život ohrozujúce situácie: 

 • zdravotný kolaps, úraz
 • požiar,
 • únik vody resp. plynu,
 • neoprávnené vniknutie do areálu RS, krádež, poškodenie majetku
 • násilné správanie sa, fyzický útok
 • „zmiznutie“, útek

Zdravotný kolaps, úraz – je dôležité poskytnutie prvej pomoci osobou, ktorá je najbližšie k postihnutému a ktorá ovláda zásady prvej pomoci. Následne sa informuje službukonajúci personál, ktorý privolá, v prípade potreby, záchrannú službu. Ak dôjde k hospitalizácii, informujú sa kontaktné osoby, uvedené klientom pri prijatí do RP a príslušný orgán ÚPSVaRu .

Požiar – postupuje sa podľa spracovaného dokumentu schváleného požiarnym útvarom. Protipožiarne opatrenia sú súčasťou podmienok prevádzky každého zariadenia.

Únik vody resp. plynu – službukonajúci uzavrie hlavný prívod a volá poruchovú službu. Snaží sa prítomných upokojiť a zabezpečí ich bezpečie.

Neoprávnené vniknutie do areálu RS – pri zistení, službukonajúci príp. v spolupráci s ďalšou osobou (zamestnanec, klient), vyzve takúto osobu k okamžitému opusteniu areálu. Ak sa tak nestane, privolá ihneď políciu. Ak došlo ku krádeži alebo poškodeniu majetku, službukonajúci privolá políciu.

Násilné správanie sa, fyzický útok, pri ktorom je ohrozené zdravie alebo životy (medzi klientami, osobou mimo RS, voči personálu, zamestnanca) – zabezpečiť bezpečnosť ostatných osôb a ihneď privolať políciu.

Zmiznutie, útek – ak sa do 12 hodín neohlási, kontaktovať príbuzných, známych, prehľadať okolie. Po 24 hodinách nahlásiť zmiznutie osoby polícii a príslušnému orgánu ÚPSVaR. 

Z každej takejto situácie, ak sa stala, službukonajúci spíše záznam o priebehu a prijatých opatreniach a skutočnosť hlási vedúcemu RS a riaditeľovi, ktorí, ak to bude potrebné, prijmú okamžité opatrenia na zamedzenie opakovania sa vzniknutej situácie. O opatreniach budú informovaní aj všetci zainteresovaní (personál i klienti).

 

XV. Následná odborná činnosť po ukončení resocializácie

Centrum pre deti a rodiny ReSocia, n.o. pre klientov, ktorí už z resocializačného programu ukončením IV. fázy odchádzajú, ale majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav príp. nepodarilo sa ešte vyriešiť ich bývanie a zamestnanie, ponúka sociálne služby v Zariadení podporovaného bývania v Petrovciach s kapacitou 13 miest a v Rozhanovciach s kapacitou 6 miest, ďalej v Domove na polceste v meste Sobrance s kapacitou 4 miesta. V uvedených zariadeniach sociálnych služieb („ZSS“) registrovaných v Registri KSK, sú na dobu určitú prednostne umiestňovaní bývalí klienti a klientky RS, ktorí sú posúdení ako odkázaní na sociálnu službu, alebo potrebujú ešte dohľad, alebo ktorí sú bez domova a v spolupráci so sociálnymi pracovníčkami tento problém riešia. 

FO, po ukončení RP majú možnosť sa zamestnať aj v Zariadení opatrovateľskej služby v Remetských Hámroch a ReSocia, n.o. ponúka možnosť zamestnať sa aj odborne zdatným remeselníkom priamo v RS, kde pomáhajú pri vedení klientov v prácach na farme, stavebných úpravách alebo stolárskej dielni.

Ak mala FO do IRP zahrnutý aj cieľ doplniť si vzdelanie na SOŠ služieb v Sobranciach, resp. cez ÚPSVaR absolvovať rekvalifikačný kurz, Centrum, v rámci dobrej spolupráce, pomôže FO tento cieľ naplniť aj po ukončení RP. 

V druhej polovici roka 2014 začala intenzívna spolupráca s obchodnými centrami Galéria, TESCO a Aupark v Košiciach, kde sú FO, ktorí sú v IV. fáze RP, na odporučenie Centra, prijímaní do pracovného pomeru alebo aspoň na dohodu o pracovnej činnosti. 

Ak je záujem, Centrum s fyzickými osobami príp. aj ich blízkymi ostáva v telefonickom resp. písomnom alebo elektronickom kontakte za účelom poskytovania príp. poradenstva. Pozývaní sú tiež na niektoré aktivity organizované Centrom (Deň otvorených dverí, Vianoce, besedy v školách a pod.). 

  V záujme udržania motivácie, ale aj ako preventívne opatrenie proti recidíve, Centrum dáva FO, aj po ukončení RP, možnosť krátkodobého pobytu v Domove na pol cesty, ktorý je prevádzkovaný ReSocia, n.o. v rámci sociálnych služieb v meste Sobrance. Uvedenú možnosť ponúka najmä FO, ktoré po odchode z RS odišli pracovať do zahraničia a nemajú kde tráviť čas dovolenky alebo ak pociťujú, že okolie má na nich nepriaznivý vplyv. Pobyt si hradia v plnej výške z vlastných zdrojov.

Okrem toho, v prípade záujmu, sú v mieste bydliska bývalého klienta kontaktované svojpomocné skupiny AA. 

Cieľom postresocializačnej starostlivosti je udržanie motivácie, usmernenie, poradenstvo, príp. uspokojenie pocitu spolupatričnosti.

Zverejnený Resocializačný program CDR ReSocia, n.o. bol posúdený Akreditačnou komisiou MPSVR SR dňa 14. 11. 2018 a táto potvrdila, že ReSocia, n.o. naďalej plní podmienky akreditácie.

 

V Petrovciach, 12.08.2019 

Ing. Viliam Čičvák

riaditeľ ReSocia, n.o.