Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Motto: „Belum“ znamená „ešte nie celkom“...
(Robert Fulghum)

Slovo „bellum“ používajú v Indonézii miesto nášho „áno“ alebo „nie“. Vyhýbajú sa tak čierno – bielemu hodnoteniu, pretože toto slovo zahŕňa v sebe neustálu možnosť: „ešte nie celkom“. Socializácia a resocializácia je nikdy nekončiacim procesom, preto významové pojmy  ASISTENCIA, OPORA, PODPORA, POMOC  sú tými, ktoré plne vystihujú činnosti ReSocia, n.o. smerujúce k napĺňaniu misie.

Nezisková organizácia ReSocia bola založená v r. 2005 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb: - poskytovanie zdravotnej starostlivosti, - poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci, - tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, - vzdelávanie, - výchova a rozvoj telesnej kultúry, - služba na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, - zabezpečovanie bývania. Uvedené všeobecné verejné prospešné služby sa ReSocia, n.o. zaviazala poskytovať za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnako stanovených podmienok, v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si potenciálny klient sám vybral.

Víziou neziskovej organizácie je zabezpečovanie efektívneho poskytovanie verejných služieb v súlade s európskymi štandardami (bývanie, vzdelávanie, odborné služby, zamestnanie) pre osoby, ktoré sa dostali do sociálnej siete z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu resp. osobného zlyhania predovšetkým z regiónov východného Slovenska.

Misiou je vytvárať nemateriálne aj materiálne podmienky, využívať moderné metódy a postupy podpory, pomoci príp. asistencie pre začlenenie osôb, odkázaných na pomoc inej osoby alebo po absolvovaní  liečby závislosti od psychoaktívnych látok (ďalej len závislé osoby „ZO“), do aktívneho občianstva.

Záväzky uvedené vo vízii a misii n.o. napĺňa v zariadeniach pre dospelé fyzické osoby (FO) pobytovou formou

v Centre pre deti a rodiny (CDR), kde sú opatrenia podľa Zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SPODSK) zamerané na riešenie dlhotrvajúceho problému látkovej a nelátkovej závislosti podľa akreditovaného Resocializačného programu. Resocializačné opatrenia sa realizujú v strediskách  (v štruktúre zariadenia / sídlo prevádzky / kapacita / pôsobnosť):

1.  Resocializačné stredisko Petrovce - kapacita 2 skupiny po 15 osôb, 072 62 Petrovce 2, vedúci: Ing. Tomáš Tomčo. Kontakty:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 056 / 6593 100

2.  Resocializačné stredisko Repejov - kapacita 15  osôb, 067 04 Repejov 19, vedúci: Ing. Slavomír Gál. Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 0907 611 098, 0911 384 745

v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), kde sú poskytované sociálne služby pre FO odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, posúdených podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení a doplnení neskorších predpisov. Sociálne zariadenia v štruktúre zariadenie / sídlo prevádzk y / kapacita / pôsobnosť:

1.  Zariadenie podporovaného bývania Petrovce  - kapacita 13  osôb, 072 62 Petrovce 1, vedúci: ....................... Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 056 / 6593 505

2. Zariadenie opatrovateľskej  služby Remetské Hámre - kapacita 40 osôb, 072 41 Remetské Hámre 27, vedúca: ......................................... Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón -056 /628 3465

HISTÓRIA

Nezisková organizácia ReSocia, n.o. bola založená dňa 15. septembra 2005

Zloženie prvej Správnej rady: 

predseda - MUDr. Emilián KOZMA,

členovia - JUDr. Július KUBAŠKO a Mgr. Ing. Juraj JAKABČÍN.

revízor  PaedDr. Jozef ANDREJČÁK.

ReSocia, n.o. po svojom založení vznikla dňom registrácie v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, vedenom na Okresnom úrade Košice, odbore všeobecnej vnútornej správy. Dňom vzniku ReSocia, n.o. je 13. október

Nezisková organizácia ReSocia bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:

·         poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

·         poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci,

·         tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

·         vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

·         služba na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

·         zabezpečovanie bývania.

Logo:    

  ReSocia, n.o. po získaní akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“) začala v auguste 2007 realizovať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. v resocializačnom stredisku so sídlom Krásna nad Hornádom s kapacitou 13 miest. Od decembra 2008, za finančnej pomoci Úradu vlády Slovenskej republiky, boli pre potreby resocializačného strediska zrekonštruované a prispôsobené priestory bývalej školy v obci Petrovce. Kapacita bola zvýšená na 48 lôžok, boli vytvorené podmienky pre resocializáciu mužov aj žien. Rekonštrukciou priestorov, s cieľom naplniť štandardy, bola kapacita upravená na 30 miest. Na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie MPSVaR  bola v r. 2013 zahájená činnosť v RS Repejov (Prešovský kraj) s kapacitou 15 miest.  

Vzhľadom k tomu, že po ukončení resocializačného programu niektorí klienti mali problém, napriek snahe a odhodlaniu, začleniť sa do bežného života zo zdravotných dôvodov, problémov s bývaním, pocitu sociálnej izolácie, nezisková organizácia požiadala o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom samosprávnom kraji a od  februára 2012 zaregistrovala poskytovanie sociálnej služby - Zariadenie podporovaného bývania v obci Petrovce s kapacitou 13 lôžok, a v r. 2016 bola zaregistrovaná sociálna služba - zariadenie opatrovateľskej služby v Tatranskej Kotline, prevádzka ktorej bola od 1. januára 2018 premiestnená do Remetských Hámrov.

Iné aktivity ReSocia, n.o.

ReSocia, n.o. je moderným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý dáva priestor pre sebarealizáciu dospelým FO  pre zabezpečenie kvality svojho života. Už v októbri 2010 sa stala miestom pre získanie odbornej praxe pre študentov v oblasti sociálnej práce a v  roku 2011 bola dohodnutá a podpísaná zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov Univerzity Konštantína Filozofa – Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre. Okrem uvedeného, nezisková organizácia doteraz už úspešne realizovala niekoľko projektov ako napr. rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy, výmena okien, zateplenie budovy, turistický výlet pre klientov, zapojenie klientov do rekvalifikačných programov.

Hospodárenie organizácie

ReSocia, n.o. hospodári podľa rozpočtu schváleného Správnou radou, ktorý sa  zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Finančnú udržateľnosť činnosti ReSocia, n.o. zaručujú zmluvy a dohody s: Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  s Košickým a Prešovským samosprávnymi krajmi o poskytovaní finančných prostriedkov na činnosť resocializačných stredísk a  na prevádzku sociálnych zariadení, ďalej úhrady od klientov a prijímateľov sociálnych služieb. Finančnou pomocou s nominálnym plnením sú aj výsledky pracovnej činnosti klientov RS, v rámci ktorej si dopestujú poľnohospodárske plodiny a dochovajú domáce úžitkové zvieratá. Záruku dávajú aj nadštandardné vzťahy, vzájomná pomoc a podpora s predstaviteľmi obcí, v ktorých sú zariadenia prevádzkované. Poďakovanie patrí našim prispievateľom 2% z daní z príjmov.