Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Motto: „Belum“ znamená „ešte nie celkom“...
(Robert Fulghum)

Slovo „bellum“ používajú v Indonézii miesto nášho „áno“ alebo „nie“. Vyhýbajú sa tak čierno – bielemu hodnoteniu, pretože toto slovo zahŕňa v sebe neustálu možnosť: „ešte nie celkom“. Socializácia a resocializácia je nikdy nekončiacim procesom, preto významové pojmy ASISTENCIA, OPORA, PODPORA, POMOC sú tými, ktoré plne vystihujú činnosti ReSocia, n.o. smerujúce k napĺňaniu misie. 

Nezisková organizácia ReSocia bola založená v r. 2005 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • vzdelávanie, - výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • služba na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania.

Uvedené všeobecné verejné prospešné služby sa ReSocia, n.o. zaviazala poskytovať za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnako stanovených podmienok, v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si potenciálny klient sám vybral. 

Víziou neziskovej organizácie je zabezpečovanie efektívneho poskytovanie verejných služieb v súlade s európskymi štandardami (bývanie, vzdelávanie, odborné služby, zamestnanie) pre osoby, ktoré sa dostali do sociálnej siete z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu resp. osobného zlyhania predovšetkým z regiónov východného Slovenska. 

Misiou je vytvárať nemateriálne aj materiálne podmienky, využívať moderné metódy a postupy podpory, pomoci príp. asistencie pre začlenenie osôb, odkázaných na pomoc inej osoby alebo po absolvovaní  liečby závislosti od psychoaktívnych látok (ďalej len závislé osoby „ZO“), do aktívneho občianstva. 

Záväzky uvedené vo vízii a misii, n.o. napĺňa v zariadeniach pre dospelé fyzické osoby (FO) pobytovou formou v: 

A. centre pre deti a rodiny (CDR), kde sú opatrenia podľa Zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SPODSK) zamerané na riešenie dlhotrvajúceho problému látkovej a nelátkovej závislosti podľa akreditovaného Resocializačného programu. Resocializačné opatrenia sa realizujú v strediskách (v štruktúre zariadenie / sídlo prevádzky / kapacita / pôsobnosť):

 1. Resocializačné stredisko Petrovce - kapacita 2x15  (30) osôb, 072 62 Petrovce 2, vedúci: Ing. Tomáš Tomčo. Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 056 / 6593 100
 2. Resocializačné stredisko Repejov - kapacita 15  osôb, 067 04 Repejov 19, vedúci: Ing. Slavomír Gál. Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 0907 611 098, 0911 384 745
 3. Resocializačné stredisko Rozhanovce - kapacita 15 osôb, 044 42 Rozhanovce, ulica SNP 2, vedúci: Mgr. Marcel Krištof. Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 055/ 7287 994 
 4. Resocializačné stredisko Ťahanovce - kapacita 10 osôb, 040 13 Ťahanovce, ulica Na Sihoti 20, vedúci: Mgr. Marcel Krištof. Kontakyt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 0917 222 925 
 5. Resocializačné stredisko Rožňava - kapacita 10  osôb, 048 01 Rožňava,  Námestie 1. Mája 1, vedúci: Ing. Slavomír Gál. Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 058 /443 1910, 0904 298 763 

B. zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), kde sú poskytované sociálne služby pre FO odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, posúdených podľa prílohy 3. zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení a doplnení neskorších predpisov. Sociálne zariadenia v štruktúre zariadenie / sídlo prevádzky / kapacita / pôsobnosť: 

 1. Zariadenie podporovaného bývania Petrovce  - kapacita 13  osôb, 072 62 Petrovce 1, vedúci: PhDr. Peter Jacko. Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 056 / 6593 505
 2. Zariadenie podporovaného bývania Košice - kapacita 6  osôb, 040 02 Košice, Svätoplukova 28, vedúca: Mgr. Eva Danková. Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 055 /728 7110
 3. Domov na polceste Sobrance - kapacita 4 osoby, 073 01 Sobrance, Tyršova 41, vedúci: PhDr. Peter Jacko. Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón 056 /6593 505
 4. Zariadenie opatrovateľskej  služby Remetské Hámre - kapacita 40 osôb, 072 41 Remetské Hámre 27, vedúca: Mgr. Slávka Jakubíková. Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón - 056 /628 3465

HISTÓRIA

ReSocia, n.o. po získaní akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“) začala v auguste 2007 realizovať opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. v resocializačnom stredisku so sídlom Krásna nad Hornádom s kapacitou 13 miest. Od decembra 2008, za finančnej pomoci Úradu vlády Slovenskej republiky, boli pre potreby resocializačného strediska zrekonštruované a prispôsobené priestory bývalej materskej školy v obci Petrovce. Kapacita bola zvýšená na 48 lôžok, boli vytvorené podmienky pre resocializáciu mužov aj žien. Rekonštrukciou priestorov, s cieľom naplniť štandardy, bola kapacita upravená na 30 miest. Na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie MPSVaR  bola v r. 2013 zahájená činnosť v RS Repejov (Prešovský kraj) s kapacitou 15 miest a v r. 2015 bola rozšírená kapacita o ďalších 15 miest s miestom výkonu opatrení v obci Rozhanovce. Štvrtá fáza, v ktorej sa inštitucionálna forma resocializácie ukončuje začlenením sa do pracovného procesu, sa realizuje v meste Košice – Mestská časť Ťahanovce s kapacitou 10 miest.  Od 01.01.2020 zriadením a prevádzkovaním RS v Rožňave s kapacitou 10 miest, (rozšírenie RP bolo schválené Akreditačnou komisiou MPSVR v r. 2019) sa zaplnila medzera v pokrytí územia SR, keďže od Košíc po Zvolen nie je zariadenie, ktoré sa venuje FO po ukončení liečenia z drogovej závislosti RS. 

Vzhľadom k tomu, že po ukončení resocializačného programu mnoho klientov mali problém začleniť sa, napriek snahe a odhodlaniu do bežného života zo zdravotných dôvodov, problémov s bývaním, pocitu sociálnej izolácie, nezisková organizácia požiadala o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Košickom samosprávnom kraji a od r. 2011 poskytuje v meste Sobrance sociálnu službu – Domov na pol ceste s celkovou kapacitou 4 osoby. Od februára 2012 zaregistrovala poskytovanie sociálnej služby - Zariadenie podporovaného bývania v obci Petrovce s kapacitou 13 lôžok, ktoré od r. 2016 rozšírila  o 6 miest v obci Rozhanovce (od r. 2019 presťahované do Košíc). V r. 2016 zaregistrovaná sociálna služba - zariadenie opatrovateľskej služby v Tatranskej Kotline, od 1. januára 2018 bola prevádzka premiestnená do Remetských Hámrov. 

Iné aktivity ReSocia, n.o.

ReSocia, n.o. je moderným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý dáva priestor pre sebarealizáciu dospelým FO  pre zabezpečenie kvality svojho života. Už v októbri 2010 sa stala miestom pre získanie odbornej praxe pre študentov v oblasti sociálnej práce a v  roku 2011 bola dohodnutá a podpísaná zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov Univerzity Konštantína Filozofa – Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre. Okrem uvedeného, nezisková organizácia doteraz už úspešne realizovala niekoľko projektov ako napr. rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy, výmena okien, zateplenie budovy, turistický výlet pre klientov, zapojenie klientov do rekvalifikačných programov. 

Hospodárenie organizácie

ReSocia, n.o. hospodári podľa rozpočtu schváleného Správnou radou, ktorý sa  zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Finančnú udržateľnosť činnosti ReSocia, n.o. zaručujú zmluvy s MPSVR SR a dohody s: Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  s Košickým a Prešovským samosprávnymi krajmi o poskytovaní finančných prostriedkov na činnosť resocializačných stredísk a  na prevádzku sociálnych zariadení, ďalej úhrady od klientov a prijímateľov sociálnych služieb, ktorých záujem o umiestnenie je pretrvávajúci. Finančnou pomocou s nominálnym plnením sú aj výsledky pracovnej činnosti klientov RS, v rámci ktorej si dopestujú poľnohospodárske plodiny a dochovajú domáce úžitkové zvieratá. Záruku dávajú aj nadštandardné vzťahy, vzájomná pomoc a podpora s predstaviteľmi obcí, v ktorých sú zariadenia prevádzkované. 

Poznámky

 1. Akreditačnou komisiou MPSVR SR schválený Resocializačný plán CDR ReSocia, n.o. nebol realizovaný v rokoch 2021 a 2022 v RS Rozhanovce, Ťahanovce a Rožňava, kde bola činnosť pozastavená z dôvodu, že ÚPSVR SR nezaradilo tieto strediská v Pláne zabezpečenia vykonávania pobytových opatrení SPODaSK v CDR s resocializačným programom s udelenou akreditáciou MPSVR SR. Z uvedených dôvodov bola podaná žiadosť Akreditačnej komisii MPSVR SR o súhlas so zmenou v Resocializačnom programe CDR ReSocia, n.o.
 2. Sociálna služba Domov na polceste bola na základe žiadosti ReSocia, n.o. vymazaná dňa 21. 01. 2022 z Registra subjektov poskytujúcich sociálne služby vedenom na Ú KSK.