„V Centre pre deti a rodiny ReSocia, n.o (ďalej len „CDR“ alebo „centrum“ ) sú resocializačné opatrenia nepretržite realizované od prvej akreditácie v r. 2007. Od tejto doby ReSocia, n.o. svojou činnosťou prispieva k riešeniu dlhotrvajúceho problému látkovej a nelátkovej závislosti najmä v Košickom a Prešovskom regióne. Pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti v dôsledku svojej závislosti, po preliečení, plnohodnotne sa vrátiť späť do spoločenského života. Činnosti na výkon opatrení podľa zákona SPOSK v rámci RC smerujú k úplnej samostatnosti, svojpomoci a predovšetkým opätovnému získavaniu pracovných návykov a zručností.

„Kto sa môže na nás obrátiť ?

Plnoleté fyzické osoby (ďalej FO) vo veku 19 – 62 rokov bez ohľadu na pohlavie, rasu a vieru, ktoré 

 • absolvovali pred nástupom do centra pre dti a rodiny s resocializačným programom (ďalej „CDRsRP“) dlhodobú liečbu látkovej alebo nelátkovej závislosti (najmä závislosti na alkohole, iných psychoaktívnych látkach a patologickom hráčstve),
 • majú odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria,
 • sú odporúčaní Orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradu práce v mieste trvalého bydliska (bez odporúčania sa stávajú samoplatcami),
 • súhlasia s individuálnym resocializačným programom (ďalej IRP), ktorý podpíšu pri nástupe spolu s dohodou o zaradení do CDRsRP vo vybranom resocializačnom stredisku (RS)

Podmienky realizácie resocializačného programu

 • plnenie cieľov a úloh IRP trvá najmenej 12 a maximálne 24 mesiacov (v odôvodnených prípadoch môže byť navrhnuté predĺženie pobytu),
 • IRP vychádza z poznatkov bio – psycho - sociálneho modelu osobnosti,
 • CDR v RS zabezpečuje ubytovanie, podmienky na prípravu stravy, na zdravotnú starostlivosť, na obnovu, nácvik resp. udržanie pracovných zručností, sociálnych zručností, odborné poradenstvo, voľnočasové aktivity, kultúrnu a športovú činnosť,
 • FO mesačne platí úhradu, ktorá je vo výške dávky v hmotnej núdzi.

Činnosti a aktivity klientov

 • pracovná činnosť: pomocné práce na farme, pri chove domácich zvierat, v stolárskej dielni, pri stavebných úpravách a opravách budov ReSocia, n.o., údržba priestorov, práce na záhrade, krátkodobé brigády,
 • podieľanie sa na príprave stravy,
 • činnosti v prospech komunity,
 • nácvik a udržanie manuálnych a mnemotechnických zručností,
 • možnosť rozvíjať záujmy a schopnosti. 

Zaradenie do resocializačného programu je dobrovoľné, každý klient môže, na základe vlastného rozhodnutia, z neho vystúpiť a odísť z RS centra. 

Personál CDRsRP

 • odborný tím, ktorý tvoria psychológovia, sociálne pracovníčky, asistenti sociálnej práce,
 • zamestnanci pre nácvik pracovných zručností,
 • zamestnanci v skupinách.“