Tabuľka výšky úhrad za pobyt v Zariadení opatrovateľskej služby ReSocia, n. o., Remetské Hámre
Stupeň
odkázanosti
II. III. IV. V. VI.
2 - 3 lôžková
izba (28 - dňový
mesiac)
383,60 € 411,60 € 425,60 € 453,60 € 467,60 €
2 - 3 lôžková
izba (30 - dňový
mesiac)
411 € 441 € 456 € 486 € 501 €
2 - 3 lôžková
izba (31 - dňový
mesiac)
424,70 € 455,70 € 471,20 € 502,20 € 517,70 €
Úhrada za deň 13,70 € 14,70 € 15,20 € 16,20 € 16,70 €

 

Tabuľka výšky úhrad za pobyt (pri dia strave) v Zariadení opatrovateľskej služby ReSocia, n. o., Remetské Hámre
Stupeň
odkázanosti
II. III. IV. V. VI.
2 - 3 lôžková
izba (28 - dňový
mesiac)
383,60 € 411,60 € 425,60 € 453,60 € 467,60 €
2 - 3 lôžková
izba (30 - dňový
mesiac)
411 € 441 € 456 € 486 € 501 €
2 - 3 lôžková
izba (31 - dňový
mesiac)
424,70 € 455,70 € 471,20 € 502,20 € 517,70 €
Úhrada za deň 14,25 € 15,25 € 15,75 € 16,75 € 17,25 €

 

Z toho:

 1. za odborné činnosti za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
  osoby (pre jednu osobu) vo výške:
  • II. stupeň odkázanosti (2 – 4 hodiny/deň) suma úhrady 2,00 €/ deň
  • III. stupeň odkázanosti (4 – 6 hodín/deň) suma úhrady 3,00 €/deň
  • IV. stupeň odkázanosti (6 – 8 hodín/deň) suma úhrady 3,50 €/deň
  • V. stupeň odkázanosti (8 – 12 hodín/deň) suma úhrady 4,50 €/deň
  • VI. stupeň odkázanosti (nad 12 hodín/deň) suma úhrady 5,00 €/deň

 2. za obslužné činnosti (pre jednu osobu) vo výške:
  2.1 ubytovanie 2 – 3 lôžková izba 3,00 €/deň
  2.2 stravovanie 6,70 €/deň
  raňajky 0,70 €
  desiata 0,50 €
  obed      2,70 €
  olovrant 0,50 €
  večera    2,30 €

  2.3 upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne 2,00 €/deň

Výška úhrady u samoplatcov

Prijímateľ sociálnej služby, ktorý nemá právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, a ktorému ReSocia, n. o. ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, je samoplatca (občan, na ktorého sa nevzťahuje finančný príspevok). V tomto prípade je úhrada za sociálnu službu určená najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok,  nasledovne:

odborné činnosti 25,20 €/deň
obslužné činnosti 11,70 €/deň
spolu výška EON/osobu 36,90 €/deň

Výška úhrady za užívanie elektrospotrebiča

Prijímateľ písomne prihlási svoj osobný elektrospotrebič, ktorý chce používať na izbe. Za používanie sú určené nasledovné sumy za každý elektrospotrebič, ktoré sa uhrádzajú mesačne za:

televízny prijímač v sume 2,00 €/ mesiac
rozhlasový prijímač v sume 1,00 € / mesiac
video/ cd/dvd prehrávač/nahrávač v sume 1,50 € / mesiac
osobný počítač / notebook v sume 2,00 € / mesiac
iný typ/druh el. spotrebiča v sume 1,00 € / mesiac