Sociálne služby

Zákon č. 448 z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ďalej iba „zákon“ v § 2 definuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na

1.        prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,

2.        zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,

3.        zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,

4.        riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

5.        prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,

6.        zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa. 

Zákon vymedzuje nepriaznivú sociálnu situáciu ako ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy okrem iných dôvodov, z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, ďalej pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo  pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a tiež z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby na účely tohto zákona je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

ReSocia, n.o. začala poskytovať sociálne služby z dôvodu riešenia sociálnej situácie klientov po ukončení resocializačného programu. Mnohí z nich mali problémy pri snahe o zaradenie sa do samostatného spoločenského života z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, absencie bývania, získania pracovného pomeru a pocitu sociálneho vylúčenia. Košický samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva (ďalej ,,KSK") vykonal zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na KSK sociálnu službu zariadenie podporovaného bývania v obci Petrovce s kapacitou 13 miest. Ďalšími sociálnymi službami, ktoré neskôr n.o. v Registri zaregistrovala, sú zariadenie opatrovateľskej služby v Remetských Hámroch s kapacitou 40 miest.

V súčasnosti sú sociálne služby poskytované dospelým FO, ktoré boli posúdené obcou podľa príl. 3 Zákona č. 448/2008 ako odkázané na jej poskytovanie, predovšetkým z Košického a Prešovského kraja.