Závislosť je súbor fyziologických, kognitívnych a behaviorálnych fenoménov, v ktorých užívanie látky alebo nejakej triedy látok, má u jedinca oveľa výraznejšiu prednosť, ako iné jednanie, ktoré si predtým cenil viac.

6 kritérií, ktoré sa používajú k diagnostike syndrómu závislosti:

  1. Craving - baženie, túžba po droge.
  2. Problémy pri kontrole užívania alebo strata kontroly.
  3. Odvykací stav charakteristický pre danú látku.
  4. Narastanie tolerancie - zvyšovanie dávok.
  5. Zanedbávanie alebo úplné opustenie záujmov a sociálnych vzťahov.
  6. Pokračovanie v užívaní látky napriek zdravotným problémom v dôsledku ich užívania.

4 štádiá rozvoja závislosti:

  1. experimentálne - občasné užitie drogy, pri ktorom nie sú viditeľné nežiadúce účinky
  2. príležitostné užívanie - jedinec zisťuje, že mu droga v určitých situáciách pomáha, rekreačné užívanie
  3. pravidelné užívanie - jedinec drogu užíva stále častejšie, prestáva sa zaujímať o všetko, čo sa netýka drogy, prestáva sa zaujímať o svoju prácu/školu, rodinu a priateľov, zvyšuje sa tolerancia, droga sa užíva napriek účinkom na zdraví (asi polovica užívateľov s drogou za pomoci odborníkov v tomto štádiu končí)
  4. návyk a závislosť - jediné, čo dotyčného zaujíma, je droga samotná, následky užívania sú viditeľné vo všetkých oblastiach života, dochádza k poškodeniu zdravia (Fischer a Škoda, 2008, strana 151-152)

„Klienti I. a II. skupiny spravidla nemajú potrebu kontaktovať odborníkov. Sociálni pracovníci a ďalší pomáhajúci profesionáli, pracujúci prevažne s klientmi, ktorí spadajú do III. a IV. stupňa užívania drogy.“ (Oldřich Matoušek, 2005, str. 212).

Zdroje:

MATOUŠEK, Oldřich; KOLÁČKOVÁ, Jana; KODYMOVÁ, Pavla. Sociálna práca v praxi: Špecifiká rôznych cieľových skupín a práce s nimi. Vydanie 1. Praha : Portál, 2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X.

FISCHER, Slavomil;ŠKODA, Jiří. Špeciálna pedagogika: Edukácia a rozvoj osôb so somatickým, psychickým a sociálnym znevýhodnením. Vydanie 1. Praha: Triton, 2008. 205 s. ISBN 978-80-7387-014-0.