Naša nezisková organizácia sa od 1. októbra 2010 stala miestom pre získanie odbornej praxe pre študentov v oblasti sociálnej práce. Zmluvu s našou neziskovou organizáciou ReSocia podpísala vedúca detašovaného pracoviska ...

... doc. PhDr. Darina WICZMÁNDYOVÁ, PhD., Partizánska 23, 071 01 Michalovce 1.10.2010. Presné znenie predmetu Zmluvy je: "Zmluva o odbornej pomoci (praktickej výučbe) za účelom zvýšenia odbornosti, upevňovania teoretických vedomostí a získania odborných a praktických zručností študentov VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Michalovce v študijnom programe Sociálna práca."

Ciele praxe sú:

  • sprostredkovať študentom skúsenosť so sociálnymi vzťahmi a spôsobmi práce, ktoré existujú alebo sú uplatňované v existujúcich organizáciach sociálnych služieb a podnietiť snahu študentov o reflexiu tejto skúsenosti,
  • umožniť študentom, aby si prakticky vyskúšali metódy, s ktorými sa zoznámili teoretickým štúdiom,
  • umožniť študentom, aby mohli v priebehu štúdia konfrontovať svoje teoretické predstavy o sociálnej práci s ich praktickou realizáciou,
  • stimulovať proces identifikácie študentov so sociálnou prácou ako profesiou,
  • oboznámenie sa s relevantnou legislatívou v zmysle ktorej sa realizuje výkon sociálnej práce v danej inštitúcii,
  • vytvoriť študentovi primerané pracovné podmienky, v ktorých môže v spolupráci so supervízorom efektívne napĺňať ciele praxe definované v tejto dohode,
  • vytvoriť priestor pre efektívne využitie študentovho vedomostného a osobnostného potenciálu k napĺňaniu cieľov pracoviska,
  • zohľadniť relevantné požiadavky a očakávania študenta k obsahu a priebehu odbornej praxe.

Všetkým študentom sociálnej práce želáme úspešný priebeh a ukončenie štúdia a za nás môžeme povedať, že sa im v tomto zámere budeme snažiť pomôcť podľa všetkých nám dostupných možností.

8. októbra 2014 bola Zmluva o praktickej výučbe / odbornej praxi uzatvorená na ďalšie obdobie akademických rokov 2014/2015 až 2016/2017.