V roku 2011 bola dohodnutá a podpísaná zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov Univerzity Konštantína Filozofa – Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre.

Zmluvu podpísala prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., dekanka FSVaZ UKF v Nitre. Zmluva bola dňa 28.08.2013 obnovená na ďalšie obdobie - od 01.09.2013 do 30.06.2015.

Ciele praxe sú:

  • sprostredkovať študentom skúsenosť so sociálnymi vzťahmi a spôsobmi práce, ktoré existujú alebo sú uplatňované v existujúcich organizáciách sociálnych služieb a podnietiť snahu študentov o reflexiu tejto skúsenosti,
  • umožniť študentom, aby si prakticky vyskúšali metódy, s ktorými sa zoznámili teoretickým štúdiom,
  • umožniť študentom, aby mohli v priebehu štúdia konfrontovať svoje teoretické predstavy o sociálnej práci s ich praktickou realizáciou,
  • stimulovať proces identifikácie študentov so sociálnou prácou ako profesiou.

18. augusta 2015 bola Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov uzatvorená na ďalšie obdobie, od 1.9.2015 do 30.6.2018. Za vysokú školu zmluvu osvedčil dekan FSVaZ UKF v Nitre, doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.