Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

ReSocia, n.o. získala Osvedčenie o splnení podmienok pre zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2021.

Nezisková organizácia ReSocia je evidovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňom 25. 11. 2021 pod spisovou značkou NCRls 44163/2021 (pozrieť dokument).

Notárska zápisnica bola napísaná dňa  25. novembra 2021 v notárskej kancelárii JUDr. Silvie PRŠEBICE, ul. Murgašova č. 3, Košice.

V prípade záujmu podporiť našu neziskovú organizáciu 2% z Vašej dane, tu si môžete stiahnuť tlačivá:

potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 

vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby