Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

                                                  Návštevy v zariadení - oznam

-návštevy je možné prijímať v exteriéri zariadenia (altánok), u prijímateľov na lôžku je možná

  návšteva v interiéri

-návštevu je potrebné vopred (najmenej 24 hodín) telefonicky dohodnúť na

tel. č.: 056/6283465 u p. Tutkovej – kontaktná osoba, ktorá vedie evidenciu a rozpis návštev 

-dĺžka trvania návštevy je max.  15 minút, s vyhradením ďalších 5 minút na dezinfekciu.

 Jedného prijímateľa môžu navštíviť maximálne dve osoby

- v rámci zabezpečenia pohybu vo vonkajších priestoroch zariadenia pre prijímateľov,

  ktorí nemajú návštevy, sú pre návštevy vyhradené tieto dni a časové intervaly:

                             Streda: 13:00 h; 13:30 h; 14:00 h; 14:30 h

                             Piatok: 13:00 h; 13:30 h; 14:00 h; 14:30 h

- návštevy bude možné realizovať za dodržania prísnych

  hygienicko-epidemiologických opatrení:

  pred vstupom do ZOS a kontaktom s prijímateľom je potrebné službukonajúcemu personálu

  predložiť potvrdenie o negatívnom antigénovom (nie staršom ako 24 hodín) alebo PCR teste

  (nie staršom ako 72 hodín),   následne dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty

 (v prípade zvýšenej telesnej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia nebude návšteve

  umožnený vstup do areálu), zároveň je povinnosťou každej návštevy vyplniť a podpísať

  čestné vyhlásenie a dennú evidenciu návštev a súhlasiť s plánom a režimom návštev

-počas celého trvania návštevy ste povinní nosiť OOP (respirátor/rúško)

-počas návštevy nie je možná konzumácia jedál a nápojov. Priniesť môžete iba hygienicky

  zabalené a trvanlivé potraviny, ktoré budú uložené v 48 hodinovej karanténe

-donesené hygienické potreby, oblečenie a iné predmety podliehajú tiež

  48 hodinovej karanténe

 

                                                      Za pochopenie ďakujeme