Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Z dôvodu minimalizovania šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach Centier pre deti a rodiny počas vyhlásenia núdzového stavu nariaďujem zamestnancom Centier pre deti a rodiny (ďalej len „CDR”) SR/kraja ... /okresu ... dodržiavať do odvolania preventívne opatrenia:

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 171/2020 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19
 • Opatrenia a pokyny Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • Krízový plán CDR (zvýšené hygienicko-epidemiologické opatrenia a sledovanie príznakov v zariadení, zavedené zo strany CDR)

I. Opatrenia pre postup prijímania detí, plnoletei fyzickei osoby do CDR

Každé CDR si vytvorí karanténny priestor. CDR zabezpečí testovanie kazetovým rýchlotestom na prítomnosť protilátok IgM/IgG proti COVID-19 (ďalej ako „rýchlotest”): novonastupujúcich detí prijímaných na základe rozhodnutia súdu, detí a plnoletých fyzických osob (ďalej len „PFO”) prijímaných na základe dohody, detí/PFO, ktoré sa zdržiavali mimo CDR Viac ako 24 hodín (krátkodobé pobyty, úteky, tábory).

1. V prípade pozitívneho testu na COVID-19 u dieťaťa/PFO je potrebné zabezpečiť jeho striktnú izoláciu, zabezpečiť izoláciu PFO a izoláciu dieťaťa spolu s PFO prijatých do CDR na základe dohody a dohodnúť ďalší postup s rodičom/PFO, zvýšenie kontroly telesnej teploty a zdravotného stavu klientov a zamestnancov CDR, v zmysle platného Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len platné usmernenie) sa kontaktuje miestne príslušný RÚVZ za účelom epidemiologického vyšetrovania a zabezpečenia kontaktov - vystavenia COVlD-PASSu, CDR zasiela Ustrediu PSVaR denné hlásenia o mimoriadnej situácii a prijatí opatrení každý deň najnesk0r do 08.00 hod. do skončenia mimoriadnej udalosti (Príloha č. 1), CDR ďalej postupuje a prijíma opatrenia v zmysle pokynov RÚVZ a zriaďovatel'a V prípade potvrdeného COVID-19 (klinicky alebo laboratórne) u dieťaťa/PFO bude liečba ukončená ošetrujúcim lekárom na základe zhodnotenia jeho zdravotného stavu - po absolvovaní liečby a posúdení zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom bude dieťa premiestnené do zariadenia, ktoré určil v rozhodnutí súd.

Podmienky v CDR v prípade podozrenia/potvrdeného výskytu COVID-19:

 1. zabezpečenie ochrany zamestnancov, potrebnými ochrannými prostriedkami,
 2. zabezpečenie rúšok a dezinfekčných a hygienických prostriedkov,
 3. zabezpečenie pravidelnej dezinfekcie priestorov (podlahy, dvere, kľučky, nábytok, výmena posteľnej bielizne, .. .), triedenia a likvidácie odpadu,
 4. vypracovaný zoznam zamestnancov CDR, ktorí budú počas núdzového stavu zabezpečovať chod v karanténnom priestore.

II. Preventívne opatrenia pre zabezpečenie chodu CDR

1. Na účely zabezpečenia preventívnych opatrení a karantény umiestnených detí v CDR je možné dočasne navýšiť kapacitu organizačných súčastí CDR (mimo PNR) v rodinných domoch, bytoch a účelových budovách CDR v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia.

III. Preventívne opatrenia CDR

 • CDR pravidelne sleduje stránku MZ SR, kde sa nachádzajú aktuálne informácie v prípade núdzového stavu COVID-19. Dňom vyhlásenia mimoriadnej situácie sa riadi nariadeniami Hlavného hygienika SR pre COVID-19, deti z centra a profesionálnych náhradných rodín (ďalej len „PNR”) budú navštevovať školy a predškolské zariadenia podl'a usmernení / nariadení hlavného hygienika alebo samosprávy,
 • CDR má vypracovaný krízový plán CDR, ktorý pravidelne aktualizuje v zmysle platných opatrení (obsahuje aj zoznam zamestnancov, ktorí budú v prípade prejavenia sa COVID-19 zabezpečovať chod skupín); súčasťou krízového plánu je aj určenie domov / bytov / skupiny, v ktorých bude zriadený karanténny priestor pre deti / PFO, ktorým bude nariadená izolácia v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19,
 • CDR zabezpečí dôkladné sledovanie zdravotného stavu všetkých klientov a zamestnancov na pracovisku a v prípade potvrdenia ochorenia ihneď informuje nadriadených. U zamestnancov vedie evidenciu: cestovateľskej anamnézy kontaktov s osobami, ktoré boli v nariadenej karanténe, prípadne hospitalizovaní pre podozrenie na COVID-19,
 • CDR ruší všetky plánované zahraničné služobné cesty ako aj prípadné mimoriadne zahraničné služobné cesty svojich zamestnancov,
 • CDR zavedie evidenčnú knihu na každej skupine, kde bude zaznamenávať každý deň zdravotný stav detí (vrátane telesnej teploty, príznaku kašľa alebo dýchavice),
 • CDR zruší pracovné porady PNR a návštevy zamestnancov CDR a odborného tímu CDR v domácnostiach PNR budú realizované len v nevyhnutných prípadoch,
 • Deti a zamestnanci CDR budú v čase vychádzok dodržiavať opatrenia na prechádzanie možnej nákazy COVID- 19, CDR nariadi zákaz návštev rodín a blízkych osôb v interiéri CDR.

Centrum zabezpečí kontakt pre návštevy rodičov, verejnosti, rodinných príslušníkov, blízke osoby a žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť v exteriéri, centrum oznámi rodičom, zákonným zástupcom dočasné obmedzenie kontaktu v CDR do odvolania núdzového stavu vládou SR. Odporúčame využívať inovatívnejšie formy komunikácie (internetové aplikácie ako SKYPE, telefonovanie prostredníctvom WhatsApp, Viber, online kamerové hovory) u detí, ktoré dokážu udržať pozornosť — prihliadať na individuálne možnosti podľa veku dieťaťa a ostatných špecifík dieťaťa. Deti nebudú chodiť na výlety, nákupy, do kina, na klzisko, nákupných centier (do priestorov kde je veľa rudí) a nebudú sa navštevovať navzájom na skupinách.

IV. Preventívne opatrenia pre zabezpečenie výkonu opatrení SPOD a SK

 • vykonávanie opatrení v osobnom kontakte s klientom v priestoroch CDR ambulantnou alebo terénnou formou
 • Pre zabezpečenie výkonu opatrení SPODaSK platí dodržiavanie tzv. dvojitej ochrany (okuliare, rukavice, respirátory, dezinfekčné prostriedky) zamestnancov CDR pri každom osobnom kontakte s klientom (v teréne alebo v CDR) a dodržiavanie ochrany klienta (rúška a rukavice dostupné v CDR odovzdá zamestnanec klientovi pri kontakte, ak klient nebude chránený vlastnými ochrannými prostriedkami).
 • zamestnanci CDR a klienti sú povinní vo zvýšenej miere používať dezinfekčné prostriedky na alkoholovej báze (min. 60% alkoholu), prednostne využívať papierové utierky a dávkovače s mydlom.