Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Sociálne farmy vznikajú často s cieľom produkovať a súčasne zamestnávať ľudí so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, alebo v kombinácii s terapeutickými, vzdelávacími, environmentálnymi cieľmi, aby slúžili svojmu okoliu a pomáhali pri integrácii klientov do spoločnosti.

Obnovujú tak sociálne funkcie poľnohospodárstva. Majú veľký potenciál z hľadiska priestoru pre aktivity  našich klientov, pričom sociálne farmy často vedú svoju činnosť smerom k väčšej udržateľnosti, sú ohľaduplné aj k životnému prostrediu.

Poľnohospodárstvo začleňuje človeka do prostredia, kde ekologickú perspektívu človek vníma, prijíma, rešpektuje a stáva sa jeho súčasťou. Z toho možno usudzovať, že vplyv prostredia na človeka je značný. Možno ním pomôcť klientom  nášho CDR Petrovce 2, napríklad získať späť stratený zmysel života, sebadôveru, energiu. Naša  farma, ktorú máme v nájme od RD- Koromľa ponúka veľa miest, kde môžu klienti čerpať energiu.  Naši klienti na takej farme pocítia dôležitosť svojej osoby a dostanú možnosť uplatnenia sa. Preberá zodpovednosť za živé bytosti, ktoré mu boli zverené do starostlivosti. Je to veľmi vhodné miesto pre tých, ktorí stratili chuť do života, ktorí si nevedia rady, čo so životom, alebo majú napríklad aj stres z ťažkej práce.

Naši klienti pod dohľadom zamestnanca nácviku pracovných zručností chodievajú k zvieratkám a pomáhajú pri kŕmení, stelení, ale aj upratovaní maštalí a iných prospešných vecí.