Cenník sociálnych služieb

 

Cenník sociálnych služieb vychádza zo Smernice k úhrade prijímateľa za sociálne služby poskytované v Zariadení podporovaného bývania (ďalej „ZpB“) podľa zákona číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej „zákon“).

 

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť v zariadení a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít. Výška úhrady za dohľad vychádza z priemerného rozsahu dohľadu (určeného rozhodnutím KSK o stupni odkázanosti a prílohou č. 4 k zákonu) a je:

 

Stupeň odkáz.

Priemerný rozsah hod.

Úhrada deň

II. -  III.

2 - 8

0,50 €

IV. – VI.

viac ako 8

0,80 €

 

Odborné činnosti - vykonávanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov rozvoj pracovných zručností sú poskytované v súlade s § 72 ods. 7 zákona  bez úhrady

Obslužné činnosti - na účely určenia úhrady za ubytovanie sa považuje poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. Výpočet ceny za ubytovanie zahŕňa aj cenu nehnuteľností za m2 obvyklej v obci, prepočítanej na obložnosť izby a počet lôžok.

 

        Ubytovanie ZpB Petrovce

Obložnosť izby

Úhrada za deň

3 posteľová

1,40 €

4 posteľová

1,30 €

 

 

 

 

 

 

 

Ubytovanie ZpB Košice

 

Obložnosť izby

Úhrada za deň

1 posteľová

1,80 €

2 posteľová

1,50 €

 

 

 

 

 

 

Ďalšie činnosti - vytváranie podmienok na prípravu stravy (využívanie kuchynského riadu a zariadenia a pod), podmienky na údržbu bielizne a  šatstva  (využívanie práčky, žehličky, šijacieho stroja a pod.), poskytovanie hygienických potrieb, upratovanie (používanie čistiacich prostriedkov a pod.)                                                                                Úhrada je  0,30 € na deň

Príspevok na nákup potravín - ak sa PSS dohodnú na spoločnej príprave stravy, je počítaná denná stravná jednotka za raňajky 0,30 €; obed 1,60 €; večera 0,50 €. PSS sa môžu písomne dohodnúť aj na zvýšení alebo znížení denného príspevku za stravu.                                                                                  Úhrada je  2,40 € za deň

Výška úhrady za užívanie elektrospotrebiča - nie je súčasťou mesačnej úhrady za sociálne služby.

Ak PSS chce používať na izbe svoj osobný elektrospotrebič, je povinný ho písomne prihlásiť, Za používanie sú určené nasledovné sumy, ktoré sa uhrádzajú mesačne za každý elektrospotrebič:

 

televízny prijímač, video/ cd/dvd prehrávač/nahrávač :    v sume 2,00 € / mesiac

osobný počítač / notebook                                                   v sume 1,50 € / mesiac

varná kanvica                                                                          v sume 1,50 € / mesiac

iný typ/druh el. spotrebiča                                                     v sume 1,00 € / mesiac

 

 

Petrovce, dňa  01.10.2021                                                 Ing. Viliam Čičvák

                                                                          riaditeľ n.o.