Úrad Košického samosprávneho kraja

ReSocia, n.o. poskytuje služby s podporou Úradu Košického samosprávneho kraja.

Organizácia je registrovaná v registri neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby na Krajskom úrade v Košiciach (v súčasnosti Obvodný úrad v Košiciach), odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 13.10.2005 pod č. OVVS/38/2005 podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zmien a doplnkov.

Identifikačné údaje organizácie: IČO: 35581727, DIČ: 2022082018

Akreditácia bola udelená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  rozhodnutím zo dňa 04. júna 2007, číslo spisu: 5196/2007-I/21 AK.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, rozhodnutím zo dňa 28. apríla 2010, číslo spisu: 8538/2010-I/25 AK, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. mája 2010 neziskovej organizácii ReSocia, Petrovce č. 2, 072 62 Petrovce, okres Sobrance, predlžuje akreditáciu č. 5196/2007-I/21 AK zo dňa 4. júna 2007. MPSVaR rozhodnutím 10070/2012-I/25 AK zo dňa 21.06.2012 rozšírilo miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o zariadenie v obci Repejov s počtom miest 16.

Ministerstvo práce. sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozhodnutím 10070/2013-M_OSSODRAK zo dňa 19.04.2013 predĺžilo akreditáciu č. 5196/2007-I/21AK zo dňa 04.06.2007 na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení akreditácie.

Košický samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 76  písm. d) Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov eviduje dňom 1. júla 2007 organizáciu ReSocia, n. o. pod číslom 2772/07RU19 zo dňa 12.7.2007.

Ministerstvo práce. sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozhodnutím 10161/2018-M_OSSODR zo dňa 28.05.2018 predĺžilo akreditáciu č. 5196/2007-I/21AK zo dňa 04.06.2007 na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení akreditácie.

Akreditačná komisia na svojom zasadnutí dňa 14. novembra 2018 posúdila predložený Program centra pre deti a rodiny a potvrdila, že akreditovaný subjekt aj naďalej spĺňa podmienky akreditácie (číslo spisu 15931/2018-M_OAK, číslo záznamu 56988/2018).